המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע הרביעי של שנת 2017

11/01/2018
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

התפתחות שער החליפין –התחזקות השקל מול הדולר במקביל למגמה מעורבת של הדולר בעולם.

במהלך הרביע הרביעי התחזק השקל מול הדולר ומול האירו בשיעור של 1.8% ו-0.1%, בהתאמה.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 1.1%.

בעולם, נרשמה ברביע הרביעי מגמה מעורבת בשערו של הדולר - הדולר נחלש ב-1.7% מול האירו, ב- 0.6% מול הפאונד הבריטי וב- 0.1% מול היין היפני; מנגד התחזק הדולר ב-0.2% מול הפרנק השוויצרי.

תנודתיות שע"ח –ירידה בסטיית התקן בפועל , סטיית התקן הגלומה נותרה ללא שינוי

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה ברביע הרביעי בכ- 2.4 נקודת האחוז ועמדה על 4.3%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  לא השתנתה ברביע הרביעי ועמדה על 7.5%.

סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מפותחים עמדה ברביע הרביעי על 7.5%, בהשוואה ל- 8.5% ברביע השלישי. לעומת זאת, סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים עלתה ועמדה ברביע הרביעי על 9.2%, בהשוואה ל- 8.9% ברביע השלישי (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר הכולל במקביל לירידה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ ברביע הרביעי הסתכם בכ-393 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-412 מיליארדים ברביע השלישי. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-8% ועמד על 6.3 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם ברביע הרביעי בכ-90 מיליארדי דולרים.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד ברביע הרביעי בכ-12% בהשוואה לרביע שלישי ועמד על 1.4 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם ברביע הרביעי ב- 16 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר ברביע הרביעי ירד בהשוואה לרביע שלישי ועמד על כ- 270 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם ברביע רביעי בכ- 286 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-290 מיליארדים ברביע השלישי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-4% בהשוואה לרביע השלישי ועמד על 4.6 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בכ- 3 נקודות אחוז ועמד בסוף הרביע הרביעי על כ- 35%. הירידה נבעה מקיטון בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בכל סוגי העסקאות (עסקאות המרה, החלף ואופציות).

 

להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים​​


גרפים ונתונים​

​​