משרד האוצר ובנק ישראל פרסמו להערות הציבור טיוטת קריטריונים של הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי

 מתוקף החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, הוקמה וועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי. תפקידי הוועדה הם לעקוב אחר יישום הוראות חוק זה ולהמליץ על צעדים לשיפור ולהגברת התחרות בשוק האשראי; לערוך בדיקות תקופתיות של מצב התחרות בשוק האשראי ולאתר חסמים בהתפתחות התחרות בשוק זה; להמליץ לשר האוצר ולנגידה לעניין הפעלת הסמכות להפריד את חברת כאל מבנק דיסקונט.

 

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, פרופ' נתן זוסמן, יושבי ראש הוועדה, פרסמו היום להערות הציבור את הקריטריונים על פיהם תיבחן מידת ההצלחה בהגברת התחרות בשוק הפיננסי. זאת על מנת לשתף את הציבור בתהליך ולשפר את עבודת הוועדה. על בסיס קריטריונים אלה הוועדה תכתוב דו"ח כל חצי שנה, אותו תגיש לוועדת הכלכלה של הכנסת.

 

בחינה של המצב התחרותי בשוק מסוים היא בחינה מורכבת, הדורשת התייחסות למרכיבים רבים. הוועדה מציעה לעקוב אחר מספר רב של תבחינים: תבחינים להסרת חסמי כניסה וחסמי מעבר לקוחות, תבחינים הבודקים כניסה של מתחרים חדשים ופעילות של הלקוחות, תבחינים להתפלגות נתחי השוק ורמת הריכוזיות, ותבחינים לשינוי במחיר ובכמות בשוק האשראי.

 

בכדי שהציבור יוכל להביע את עמדותיו פורסמו טיוטת התבחינים (קריטריונים) באתר משרד האוצר. כך יוכלו המעוניינים לקרוא את מסמך התבחינים ובמידת הצורך להגיש את עמדתם בכתב (לא יותר משלושה עמודים) לאיציק דניאל לכתובת המייל Itzikd@mof.gov.il, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 23 במאי 2017.​

​​​