המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2016

11/09/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

 

לנתונים וגרפים

 

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול האירו והדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם.

במהלך חודש אוגוסט התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 1.1%  ומול האירו בשיעור של 0.6%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.8%.
בעולם, נחלש הדולר באוגוסט מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 0.5% מול האירו ו- בכ- 0.7% מול הין היפני; מנגד התחזק הדולר ב-0.6% מול הפרנק השוויצרי וב- 0.3% מול הפאונד הבריטי.

תנודתיות שע"ח – עליה בסטיית התקן בפועל לעומת ירידה בסטיית התקן הגלומה.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ- 1 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש אוגוסט על 5.7%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  ירדה החודש בכ-0.5 נקודת אחוז ועמדה בסוף אוגוסט על 7.6%. במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 10.3% ו- 9.7% בהתאמה (ראה תרשים 4).
סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר הכולל לעומת ירידה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוגוסט הסתכם בכ-148 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-145 מיליארדים בחודש יולי. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-7% ועמד על 6.4 מיליארדי דולרים ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוגוסט בכ-30 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד באוגוסט בכ-5% בהשוואה לחודש יולי.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוגוסט ב- 2.9 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש אוגוסט ירד ב- 43% בהשוואה ליולי ועמד על כ- 126 מיליוני דולרים.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם באוגוסט בכ- 115 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-111 מיליארדים ביולי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-6% מחודש שעבר ועמד על 5 מיליארדי דולרים ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד ועמד בסוף חודש אוגוסט על כ- 29%. הירידה נבעה מקיטון בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות באופציות.