העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (11/10) והריבית הממוצעת אשר משמשת כבסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (10/10)

5.1.11
 
העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (11/10) והריבית הממוצעת אשר משמשת כבסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (10/10)
 
 
 
 
1. הריביות והמרווחים (באחוזים)
נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט הריבית הממוצעת על סך האשראי לציבור:
2010 2010 2010 2010
5.32 5.32 5.04 5.06 סך הכל
4.82 4.84 4.58 4.6 אשראי זמן קצוב
9.77 9.65 9.34 9.4 עו"ש ביתרת חובה וחח"ד
הריבית הממוצעת על פיקדונות הציבור:
1.54 1.5 1.36 1.37 סך הכל
1.87 1.84 1.7 1.73 פיקדונות לזמן קצוב
.33 .33 .28 .26 עו"ש ביתרת זכות
3.76 3.82 3.68 3.69 פער הריבית – ההפרש בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות
2.65 2.65 2.52 2.6 המרווח הפיננסי –בין תשואת הנכסים לעלות ההתחייבויות
5.32 5.04 5.06 עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות*
לסדרת הנתונים
2. יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ₪)
נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט
340.6 339.8 335.4 330.7 יתרת האשראי לציבור
226.6 226.6 224 220.5 מזה: ללקוחות עסקיים
434.5 428.7 432.9 425.7 יתרת פיקדונות הציבור
* על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד. נתון זה הינו זמני עד לפרסומו ב"ילקוט הפירסומים".