שוק מטבע החוץ בחודש דצמבר 2010

09/01/2011
09.01.2011
 
שוק מטבע החוץ בחודש דצמבר 2010
 
התפתחות שער החליפין - התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם

במהלך חודש דצמבר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-3.6%, ומול האירו בכ-1.1%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי

שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ-2.0%.

בחודש דצמבר נחלש הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם - מול האירו בכ-2.6%, מול היין היפאני בכ-3% ומול הפראנק השוויצרי בכ-6.2%.

בסיכום שנת 2010 התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-6% ומול האירו בשיעור של כ-12.9%. מול מטבעות שותפות הסחר של ישראל (שער

חליפין נומינלי אפקטיבי) התחזק השקל בתקופה זו, בשיעור של כ-7%.

תנודתיות שע"ח - ירידה בתנודתיות בפועל ובסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש דצמבר לרמה של 4.8%, בהשוואה לרמה של

7.7% בחודש נובמבר.

שנת 2010 התאפיינה בתנודתיות ממוצעת של 6.6%, נמוכה יותר מהתנודתיות האופיינית של השקל/דולר בשנים 2008-2009 ( 11.2% ב-2009

ו-14.7% ב-2008).

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה

בחודש דצמבר על רמה ממוצעת של 8.5%, בהשוואה לרמה ממוצעת של 7.9% בכל שנת 2010.

לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בחודש דצמבר על רמות ממוצעות של 12.7%

ו-12% בהתאמה.

נפח המסחר בשוק המט"ח - היקפי מסחר גבוהים במיוחד בעסקות החלף

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש דצמבר הסתכם בכ-146 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-131 מיליארד דולר בנובמבר ולממוצע חודשי של כ-109

מיליארד דולר בכל שנת 2010.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש דצמבר בכ-40 מיליארד דולר - ממוצע יומי של כ-1.7 מיליארד דולר, בדומה לממוצע היומי בחודש נובמבר. נפח פעילותם של תושבי החוץ בעסקות המרה בדצמבר הסתכמה בכ-12 מיליארד דולר (31% מסך הפעילות במכשירים

 אלו). במהלך חודש דצמבר רכש בנק ישראל כ-2.3 מיליארד דולר[1].

סיכום נפח המסחר בשוק המט"ח בשנת 2010

שנת 2010 התאפיינה בנפחי פעילות גבוהים בשוק המט"ח, במיוחד ברביע האחרון של השנה. היקף הפעילות החודשי הממוצע בשנת 2010 עמד על

כ-109 מיליארד דולר בהשוואה לכ-87.3 מיליארד דולר בשנת 2009 ולכ-95.5 מיליארד דולר בשנת 2008. עיקר העלייה בהיקפי הפעילות בין שנת

2009 לשנת 2010 נבעה מהגידול בעסקות החלף (ממוצע חודשי של כ-63 מיליארד דולר בשנת 2010 לעומת כ-39.6 מיליארד דולר בשנת 2009).

לעומת זאת, היקפי הפעילות בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) בשנת 2010 היה דווקא נמוך מאשר בשנתיים הקודמות - ממוצע חודשי

 של כ-34 מיליארד דולר, לעומת כ-36.8 מיליארד דולר בשנת 2009 וכ-41.5 מיליארד דולר בשנת 2008.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בשנת 2010 לרמה של כ-62%, בהשוואה

לכ-54% בשנים 2009 ו-2008, זאת בעיקר כתוצאה מהגידול בהיקף הפעילות בעסקות ההחלף. בעסקות ההמרה נשאר חלקם היחסי של תושבי חוץ

(כ-37%) סביב הרמות של השנים הקודמות (כ-34% ב-2009 וכ-36% בשנת 2008).

 
לוחות ותרשימים
 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
146,048 10,917 95,374 39,757 סה"כ דצמבר- 10 (נתון ארעי)
6,350 475 4,147 1,729 סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר)
93,956 5,339 76,331 12,286 תושבי חוץ
93,455 5,317 76,296 11,842 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
52,092 5,578 19,043 27,471 תושבי ישראל
14,815 1,816 2,215 10,784 מזה : סקטור ראלי
13,026 1,319 6,870 4,837 סקטור פיננסי
4,751 20 2,516 2,215 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,253 313 147 793 יחידים+קרנות נאמנות
2,304 2,304 בנק ישראל
1,549 137 63 1,349 אחרים3
14,394 1,973 7,232 5,189 בנקים מקומיים4
131,132 16,111 77,358 37,663 סה"כ נובמבר-10
5,961 732 3,516 1,712 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
82,233 9,419 58,610 14,204 תושבי חוץ
81,876 9,369 58,600 13,907 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
48,899 6,692 18,748 23,459 תושבי ישראל
14,274 2,636 1,985 9,653 מזה : סקטור ראלי
12,660 1,116 6,426 5,118 סקטור פיננסי
4,728 133 2,370 2,225 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,248 253 245 750 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
815 257 75 483 אחרים3
15,174 2,297 7,647 5,230 בנקים מקומיים4

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
     להרחבה  לחצו כאן  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.  
[1]נתון זה אינו זהה לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח. ההפרש נובע מעיסקאות רכישת מט"ח בסך של 500 מיליון דולר שנקשרו בימים האחרונים של דצמבר, אך תאריך הערך של העיסקאות חל בינואר.