ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2011 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 2.25%

24.01.2011
 
ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2011 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 2.25%
 
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר ב-0.4% – בגבול העליון של תחזיות החזאים. האינפלציה בשנת 2010 הסתכמה ב-2.7%, בתוך תחום יעד יציבות המחירים. בניכוי מחירי הדיור עלה מדד המחירים לצרכן בשנת 2010 ב-1.9%.
תחזיות האינפלציה והריבית: ממוצע תחזיות החזאים ל-12 המדדים הבאים רשם עליה קלה ל-3%, על הגבול העליון של יעד האינפלציה. הציפיות לאינפלציה לשנה הנמדדות משוק ההון עלו החודש ובממוצע מתחילת ינואר הן עומדות על 3.2% - מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה. האינפלציה בהסתכלות ל-12 חודשים אחורנית צפויה להיות מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה במרבית שנת 2011 ולחזור לתוך היעד לקראת סוף השנה. הריבית בעוד שנה צפויה לעמוד, לפי ממוצע תחזיות החזאים, על 3.3%; מרבית החזאים צופים כי בנק ישראל יעלה את הריבית לחודש פברואר 2011.
הפעילות הריאלית: אינדיקטורים שנוספו החודש מצביעים על המשך המגמה החיובית במרבית התחומים. נתונים חיוביים מסקר החברות מצביעים על המשך הפעילות העסקית ברביע הרביעי של 2010 בקצב דומה לשלושת הרביעים שקדמו תוך ציפיות להמשך מגמה זו ברביע הראשון של 2011. אומדני הלמ"ס מצביעים על צמיחה של 4.5% בתוצר בשנת 2010. המדד המשולב לחודש דצמבר עלה בשיעור גבוה של 0.7% תוך תיקונים כלפי מעלה של מדדי ארבעת החודשים הקודמים. בדצמבר עלו נתוני ייצוא ויבוא הסחורות ב-3.1 וב-5.0 אחוזים בהתאמה. לפי מדד ההסתברות להאטה על פי החיפושים ב"גוגל" שמחושב בחטיבת המחקר בבנק ישראל, לקראת סופה של 2010 ניכרים סימני האצה בביקושים המקומיים ומדד ההסתברות להאטה ממשיך להיות נמוך מ-50%.
הערכות חטיבת המחקר: הערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל היא שהאינפלציה במהלך 2011 תסתכם ב-2.6%, תוך העלאה הדרגתית של הריבית לכ-3.3% ברביע האחרון של 2011. הגורמים העיקריים לסיכונים לפעילות הריאלית ולאינפלציה בישראל הם ההתרחשויות בכלכלה העולמית וההתפתחויות בשוק הדיור.
שוק העבודה והשכר: שוק העבודה ממשיך לספק נתונים חיוביים שמעידים על המשך השיפור בתחום זה. נתוני סקר המשרות הפנויות של הלמ"ס מצביע על ירידה של 2.1% בדצמבר לעומת נובמבר. השכר הריאלי והנומינלי הממוצעים למשרת שכיר עלו בחודש אוקטובר לעומת החודש שקדם ב-3.3% וב-3.7% בהתאמה (נתונים מנוכי עונתיות), ובחודשים מאי-אוקטובר 2010 לעומת התקופה המקבילה ב-2009 עלו השכר הנומינלי והריאלי הממוצעים למשרת שכיר ב- 3.8 אחוזים ו-1.4 אחוזים, בהתאמה. חשוב לציין כי הסכמי שכר בסקטור הציבורי שנחתמו לאחרונה, וכאלה שעתידים להיחתם בהמשך השנה, עלולים להוות גורם נוסף לעליות השכר במשק. כמו כן, נתונים מוקדמים של גביית מס בריאות לחודש דצמבר מצביעים על המשך העליה המהירה בסך תשלומי השכר במשק.
נתוני תקציב הממשלה: הגירעון הכולל (ללא אשראי) בשנת 2010 הסתכם ב-30.2 מיליארדי ש"ח שהם 3.7 אחוזי תוצר. בדצמבר לבדו נרשם גרעון של 12.6 מיליארדי ש"ח בעקבות רמת הוצאות גבוהה מעבר לעונתיות הרגילה. סך תקבולי המסים ב-2010 הסתכמו ב-195.4 מיליארדי ש"ח – ובניכוי שינויי חקיקה והכנסות חד פעמיות מדובר בגידול ריאלי של 7.5% בהשוואה לאשתקד.
שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-26/12/10, ועד 21/1/2011, חל פיחות של 2.8% בשקל במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי. הצעדים בשוק המט"ח שהודיע עליהם בנק ישראל בשבוע שעבר, החלישו את השקל ובסיכומה של התקופה שבין 26/12/10 ועד 21/1/2011 הוא נחלש ב-0.7% מול הדולר. מול האירו נחלש השקל במהלך התקופה בכ-5%, בדומה למרבית המטבעות העיקריים.
שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-26/12/10, ועד 21/1/2011, עלה מדד ת"א 25 ב-2.3%. בתקופה זאת נרשמה בשוקי המניות בעולם מגמה מעורבת. באג"ח הממשלתיות השקליות נרשמה במהלך התקופה עליית תשואות שבין 10 ל-15 נ"ב לאורך כל העקום, בדומה למגמה בעולם. לעומת זאת באג"ח הצמודות נרשמה ירידת תשואות לאורך כל העקום (תוך היתללות העקום), על רקע העליה בציפיות לאינפלציה. בעקום המק"ם נרשמה מגמה מעורבת תוך היתללות העקום עם ירידת תשואות של עד 20 נ.ב בטווח של עד 3 חודשים ועליית תשואות של עד 10 נ.ב בשאר הטווחים. במהלך התקופה ניכרה פעילות מחודשת של הזרים תוך עליה במחזורי המסחר היומיים וירידת תשואות חדה בטווחים הקצרים. בעקבות הודעות בנק ישראל בשבוע שעבר התמתנה ירידת התשואות באופן משמעותי. המירווח בין האג"ח הלא-צמודות ל-10 שנים של ממשלות ישראל וארה"ב התרחב החודש והגיע ל-143 נ"ב, בהשוואה ל-128 נ"ב בחודש הקודם, בעיקר על רקע עליית תשואות גבוהה יותר בישראל. בשוק האג"ח הקונצרניות עלו מדדי התל-בונד 20 והתל-בונד 40 ב-2% וב-2.2%, בהתאמה. פרמיית הסיכון של ישראל ל-5 שנים, כפי שהיא נמדדת על ידי מירווחי ה-CDS, ירדה במעט לרמה של 115 נ"ב.
כמות הכסף: המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) עלה בדצמבר ב-2.3% לעומת ירידה של 1.5% בנובמבר. ב-12 החודשים האחרונים עלה המצרף M1 בשיעור של 4.1%. המצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה בדצמבר ב-1.9% לעומת 0.9% בנובמבר, וב-12 החודשים האחרונים הוא עלה ב-3.3%.
ההתפתחויות בשוק האשראי: בחודש נובמבר נרשמה עליה של 0.9% ביתרת האשראי לסקטור העסקי לרמה של 755 מיליארדי ש"ח. מחצית מעליה זו נובעת מפיחות השקל מול הדולר. מתחילת השנה ועד נובמבר 2010 עלה אשראי זה ב-2.5%. יתרת האשראי למשקי הבית עלתה מתחילת 2010 ועד לנובמבר ב-9.4%. יתרת ההלוואות לדיור בנובמבר 2010 גבוהה ב-10% מהיתרה בסוף 2009. 47% מהאשראי לדיור שניתן בחודש דצמבר ניתן בריבית משתנה שאינה צמודה, זאת לעומת ממוצע חודשי של 50.4% בכל 2010.
שוק הדיור: מחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן, עלו בחודשים אוקטובר-נובמבר בקצב חודשי של 1.4% בהמשך לעלייה של 0.4% בחודשים ספטמבר-אוקטובר. בשנת 2010 עלו מחירי הדירות ב-17.3%. מדד מחירי הדיור, המתבסס בעיקר על חוזי שכירות מתחדשים ונכלל במדד המחירים לצרכן, עלה בחודש דצמבר ב-0.3% לעומת יציבות בו בחודש נובמבר. בשנת 2010 עלה מדד זה ב-4.9%.
המשק העולמי: נתוני מקרו שהתפרסמו לאחרונה בעולם בכלל ובארה"ב וסין בפרט, מצביעים על התבססות תהליך התאוששות הכלכלה העולמית מהמשבר הכלכלי. יחד עם זאת, שיעורי אבטלה גבוהים ושיעורי צמיחה נמוכים במדינות המפותחות ממשיכים להעיב על האופטימיות. החששות ממשבר החוב האירופי פחתו מעט על רקע כמה הנפקות מוצלחות של חלק ממדינות ה-PIIGS. אולם צרכי הגיוס הגדולים של כמה מהמדינות הללו בשנה הקרובה וחוסר הודאות הקיימת בשווקים האירופאים צפויים להשאיר את המצב באירופה במוקד תשומת הלב בכלכלה העולמית בתקופה הקרובה. רמת האינפלציה בארה"ב נשארה מרוסנת ואילו בגוש האירו רמת האינפלציה חרגה החודש מיעדה. לאור זאת הוקדמו מעט הצפיות להעלאת הריבית באירופה. במשקים המתפתחים ממשיכים להיווצר לחצים אינפלציוניים הנובעים מהעליה התלולה במחירי הסחורות בכלל ומחירי המזון בפרט. עליות אלו מעוררות חשש מפני האצת צעדי הריסון, צעדים שעלולים לפגוע בצמיחה הגלובלית.
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להעלות את הריבית לחודש פברואר 2011 ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 2.25% עקבית עם התהליך ההדרגתי של החזרת הריבית לרמה "נורמאלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. קצב עליית הריבית אינו קבוע, אלא תלוי בסביבת האינפלציה, בצמיחה במשקים הישראלי והעולמי, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל. ברמת הריבית הנוכחית, ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה.
האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים נמצאת בתוך היעד, אולם, ציפיות האינפלציה לשנה קדימה של החזאים ואלו הנגזרות משוק ההון עלו החודש והן עומדות כעת על הגבול העליון של יעד האינפלציה ומעליו, בהתאמה. מנגד, לפי תחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל, צפויה האינפלציה בשנה הקרובה להסתכם ב-2.6%. תחזיות אלה מבוססות על ציפייה להעלאת ריבית. האינפלציה בהסתכלות ל-12 חודשים אחורנית צפויה להיות מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה במרבית שנת 2011 ולחזור לתוך היעד לקראת סוף השנה.  
בחודש האחרון התחדשה ההאצה במחירי הדירות ועלייתם הסתכמה ב-12 החודשים האחרונים ב-17.3%. בהיקף ההלוואות החדשות לדיור נרשמה בחודש דצמבר עליה בשיעור גבוה. יתרת ההלוואות לדיור בנובמבר 2010 גבוהה ב-10% מרמתה בסוף 2009.  
הנתונים והאינדיקטורים העדכניים מצביעים על כך שהצמיחה המהירה בשלושת הרביעים הראשונים של השנה נמשכה גם ברביע האחרון של 2010. הצמיחה ניכרת במרבית תחומי הפעילות במשק והיא צפויה להמשך בקצב דומה גם ברביע הראשון של 2011. כמו כן, נתונים שהתפרסמו לאחרונה מצביעים על המשך התאוששות הכלכלה העולמית מהמשבר הכלכלי.  
ההחלטה להעלות את הריבית התקבלה למרות שריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות ולא צפויות לעלות בקרוב. עם זאת, מספר בנקים מרכזיים במשקים שכבר צומחים מהר יחסית, המשיכו בתהליך של העלאה בריבית גם בחודש האחרון. על רקע זה, הוראת בנק ישראל מהשבוע האחרון (חובת הנזילות) סייעה להחלשות השקל והיא צפויה למתן את ההשפעה של העליה בפער הריביות על תיסוף השקל.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשקים הישראלי והעולמי ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכללם בשוק הדיור.
הפרוטוקולים של הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש פברואר 2011 יפורסמו ב-7/2/2011.
החלטת הריבית לחודש מארס 2011 תתפרסם ביום שני ב-21/2/2011 בשעה 17.30.