העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (12/10) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (11/10)

06.02.11
 
העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (12/10) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (11/10)
 
 
 

 

1. הריביות והמרווחים (באחוזים)
דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר הריבית הממוצעת על סך האשראי לציבור:
2010 2010 2010 2010
5.25 5.29 5.32 5.04 סך הכל
4.81 4.82 4.84 4.58 אשראי זמן קצוב
9.53 9.77 9.65 9.34 עו"ש ביתרת חובה וחח"ד
הריבית הממוצעת על פיקדונות הציבור:
1.52 1.54 1.5 1.36 סך הכל
1.85 1.87 1.84 1.7 פיקדונות לזמן קצוב
0.32 0.33 0.33 0.28 עו"ש ביתרת זכות
3.72 3.76 3.82 3.68 פער הריבית – ההפרש בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות
2.54 2.65 2.65 2.52 המרווח הפיננסי –בין תשואת הנכסים לעלות ההתחייבויות
5.29 5.32 5.04 עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות*
לסדרת הנתונים
2. יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ₪)
דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר
343.0 340.6 339.8 335.4 יתרת האשראי לציבור
227.0 226.6 226.6 224 מזה: ללקוחות עסקיים
441.7 434.5 428.7 432.9 יתרת פיקדונות הציבור
* על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד. נתון זה הינו זמני עד לפרסומו ב"ילקוט הפירסומים".