יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2011

07/02/2011
07.02.2011
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2011
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש ינואר 2011 בסך 73,408 מיליוני דולרים, גידול בסך 2,488 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
 
הגידול ביתרות המט"ח בחודש ינואר 2011 מוסבר כדלהלן:
מחד גידול הנובע מ-
           א.  רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר בסך 2,085 מיליוני דולרים.
           ב.   שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 628 מיליוני דולרים.
מאידך קיטון הנובע מ-
א. העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 192 מיליוני דולרים.
ב.      תרומת הסקטור הפרטי בסך כ- 33 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
סך הכול יתרות מטבע החוץ יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית* יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית תאריך
60,612 1,521 59,091 דצמבר-09
      2010
61,601 1,508 60,093 ינואר
60,729 1,487 59,242 פברואר
62,475 1,483 60,992 מרץ
64,472 1,476 62,996 אפריל
63,417 1,441 61,976 מאי
63,096 1,544 61,552 יוני
64,313 1,585 62,728 יולי
64,109 1,575 62,534 אוגוסט
66,260 1,620 64,640 ספטמבר
69,610 1,641 67,969 אוקטובר
68,278 1,593 66,685 נובמבר
70,920 1,648 69,272 דצמבר
      2011
73,408 1,721 71,687 ינואר
 
*טור זה כולל הקצאות זכויות משיכה שהוקצו על ידי קרן המטבע למדינות החברות בקרן (SDRs' Allocation), ואת היתרה בקרן המטבע הבינ"ל – Reserve Tranche.