שוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2011

08/02/2011
08.02.2011
 
שוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2011
 
התפתחות שער החליפין - היחלשות השקל מול הדולר בעיקר לאחר פרסום צעדי המדיניות בשוק מטבע החוץ ובשוק מכשירי החוב

במהלך חודש ינואר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-4.5%, ומול האירו בכ-7.3%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי

שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ-5.3%. עיקר היחלשות השקל ארעה במחצית השנייה של החודש לאחר פרסום צעדי

המדיניות החדשים של בנק ישראל ומשרד האוצר בשוק מטבע חוץ ובשוק מכשירי החוב, ועל רקע ההתפתחויות הגיאופוליטיות באזור. החל מה-19

בינואר נחלש השקל מול הדולר ב-5.1% ומול השער הנומינלי האפקטיבי בשיעור של כ-5.6%.

בחודש ינואר נחלש הדולר מול האירו בכ-2.5%, ומול הפאונד הבריטי בכ-2.6%, אך התחזק מול היין היפאני והדולר האוסטרלי בכ-1% וכ-2.2%

בהתאמה.

תנודתיות שע"ח - עלייה בתנודתיות בפועל ובסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה בחודש ינואר לרמה של 10.7% בהשוואה לרמות

נמוכות יותר בחודשים הקודמים (כ-4.8% בדצמבר וכ-7.7% בנובמבר).

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה

בחודש ינואר על רמה ממוצעת של כ-9.4% בהשוואה לרמה ממוצעת של כ-8.5% בדצמבר.

לשם השוואה, בסטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים לא חל שינוי משמעותי והם עמדו בחודש ינואר על

רמות ממוצעות של 12.4% ו-11.6% בהתאמה.

נפח המסחר בשוק המט"ח - היקפי מסחר גבוהים במיוחד בעסקות המרה

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ינואר הסתכם בכ-151 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-146 מיליארד דולר בדצמבר ולממוצע חודשי של כ-109

מיליארד דולר בשנת 2010. נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ינואר בכ-50 מיליארד דולר בהשוואה לכ-40 מיליארד דולר בחודש דצמבר. פעילותם של תושבי החוץ בעסקות המרה בינואר הסתכמה בכ-20 מיליארד דולר (40% מסך הפעילות במכשירים אלו).

במהלך חודש ינואר רכש בנק ישראל כ-1.6 מיליארד דולר.[1]

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ינואר בכ-19 מיליארד דולר (בהשוואה לכ-11

מיליארד דולר בדצמבר) ונפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בכ-82 מיליארד דולר.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) היה כ-60% בינואר לעומת כ-64% בדצמבר

 וכ-63% בנובמבר.

 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
151,388 19,403 81,608 50,377 סה"כ ינואר - 11 (נתון ארעי)
7,209 924 3,886 2,399 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
91,227 8,192 62,784 20,251 תושבי חוץ
90,492 7,961 62,779 19,752 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
60,161 11,211 18,824 30,126 תושבי ישראל
17,500 4,837 1,084 11,579 מזה : סקטור ראלי
15,638 3,465 6,535 5,638 סקטור פיננסי
5,756 128 2,512 3,116 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,207 427 725 1,055 יחידים+קרנות נאמנות
1,596 1,596 בנק ישראל
1,212 197 77 938 אחרים3
16,252 2,157 7,891 6,204 בנקים מקומיים4
146,266 11,010 95,378 39,878 סה"כ דצמבר-10
6,359 479 4,147 1,734 סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר)
94,108 5,413 76,331 12,364 תושבי חוץ
93,606 5,391 76,296 11,919 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
52,158 5,597 19,047 27,514 תושבי ישראל
13,813 1,794 1,943 10,076 מזה : סקטור ראלי
13,986 1,329 7,118 5,539 סקטור פיננסי
4,753 20 2,518 2,215 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,315 340 163 812 יחידים+קרנות נאמנות
2,304 2,304 בנק ישראל
1,593 141 73 1,379 אחרים3
14,394 1,973 7,232 5,189 בנקים מקומיים4

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
    להרחבה  לחצו כאן  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.  
[1]נתון זה אינו זהה לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח. ההפרש נובע מעיסקאות רכישת מט"ח בסך של 500 מיליון דולר שנקשרו בימים האחרונים של דצמבר, אך תאריך הערך של העיסקאות חל בינואר.