ריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2011 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 2.5%

21.02.2011
 
ריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2011 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 2.5%
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ינואר ב-0.2% – מעל ממוצע תחזיות החזאים שהיה 0.1%, ומעל התוואי העונתי העקבי עם עמידה ביעד האינפלציה שעמד על ירידה של 0.2%. בניכוי השפעתה של פעילות הממשלה בחודש ינואר עלה המדד ב-0.1%. פעילות הממשלה צפויה להפחית ממדדי פברואר ומארס 0.05% ו- 0.06%, בהתאמה. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים יצאה מתחום היעד, ולאחר מדד ינואר שיעורה 3.6%. מדד המחירים לצרכן בניכוי מחירי הדיור עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-3%.
תחזיות האינפלציה והריבית: ממוצע תחזיות החזאים ל-12 המדדים הבאים נותר ברמה של 3%, בגבול העליון של יעד האינפלציה. הציפיות לאינפלציה לשנה הנמדדות משוק ההון המשיכו לעלות גם החודש, ובחודש האחרון היו בממוצע 3.5%. גם הציפיות לאינפלציה לטווחים הבינוניים נמצאות מעל יעד האינפלציה. האינפלציה בהסתכלות על 12 חודשים אחורנית צפויה להישאר מעל היעד לאורך מרבית שנת 2011, ולקראת סוף השנה היא צפויה להיכנס ליעד. ריבית בנק ישראל בעוד שנה צפויה לעמוד, לפי שוק התלבור, על 3.7%, ולפי ממוצע תחזיות החזאים – על 3.6%. רוב החזאים צופים כי בנק ישראל יעלה את הריבית לחודש מארס.
הפעילות הריאלית: נתוני החשבונאות הלאומית לרביע הרביעי של 2010 והאינדיקטורים השוטפים האחרונים מצביעים על האצה בפעילות המקומית, בהובלת הביקושים המקומיים. ברביע הרביעי של 2010 נרשם שיעור צמיחה של 7.8% (כל נתוני החשבונאות הלאומית הם במונחים שנתיים), גבוה משמעותית מהתחזיות המוקדמות לגביו. ובשנת 2010 צמח המשק בכ-4.5%. היצוא ללא יהלומים גדל ברביע זה ב-2.2% בלבד, בעוד שהיבוא האזרחי ללא יהלומים, אניות ומטוסים עלה ב-20.7%. הצריכה הפרטית צמחה בשיעור גבוה של 9.8%, בתוך כך, רכישות מוצרים בני קיימא עלו בכ-40%. ההשקעה בנכסים קבועים המשיכה לצמוח, וברביע זה היא צמחה ב-15.9%. בתוך כך עלתה ההשקעה בבנייה למגורים במחצית השנייה של 2010 ב-13.8%. יחד עם זאת, חשוב לזכור שנתונים אלו של החשבונאות הלאומית הם אומדנים ראשונים ורבעוניים שעשויים להתעדכן בהמשך. המדד המשולב לחודש ינואר עלה ב-0.4%, עלייה המשקפת את המשך הצמיחה במשק. מדדי אמון הצרכנים ממשיכים לשמור על יציבות ברמה גבוהה יחסית. מדד ההסתברות להאטה, המחושב בחטיבת המחקר על סמך החיפושים ב"גוגל", ממשיך להיות נמוך מ-50%.
הערכות חטיבת המחקר: הערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל מסוף דצמבר היתה שהאינפלציה במהלך 2011 תסתכם ב-2.6%, תוך העלאה הדרגתית של הריבית לכ-3.3% ברביע האחרון של 2011. הפיחות בשקל והעליה במחירי הסחורות שהתרחשו בינואר, צפויים להביא להעלאת תחזית האינפלציה לסביבת הגבול העליון של יעד האינפלציה ולתחזית להעלאת ריבית בנק ישראל בקצב מעט מהיר יותר מהתחזית הקודמת. הגורמים העיקריים לסיכונים לפעילות הריאלית ולאינפלציה בישראל הם ההתרחשויות בכלכלה העולמית, ההתפתחויות בשוק הדיור והתממשותם של סיכונים גיאו-פוליטיים.
שוק העבודה והשכר: ההתרחבות המואצת של הפעילות הכלכלית ברביע הרביעי של 2010 באה לידי ביטוי גם בשוק העבודה ובציפיות להגדלת התעסוקה ברביע הראשון של 2011. נתוני סקר המשרות הפנויות של הלמ"ס מצביעים על עלייה של 17% במספר המשרות הפנויות במגזר העסקי בינואר, לאחר ירידות בנובמבר ובדצמבר אשתקד. בחודשים ספטמבר עד נובמבר 2010 עלה מספר משרות השכיר של ישראלים ב-4%, השכר הנומינלי עלה ב-0.1%, והשכר הריאלי ירד ב-0.9% –ביחס לשלושת החודשים שקדמו. על פי נתוני המגמה, שיעור הבלתי מועסקים בדצמבר שמר על יציבות – 6.8%. תקבולי מס הבריאות לחודש ינואר היו גבוהים ריאלית ב-4.5% מאלה של החודש המקביל אשתקד.
נתוני תקציב הממשלה: העודף הכולל (ללא אשראי) בינואר היה גבוה מהתוואי העונתי והסתכם ב-4.5 מיליארדי ש"ח. העודף בינואר נבע מהכנסות גבוהות ב-2% מהתוואי ומהוצאות נמוכות ב-8% מהתוואי. בניכוי שינויי חקיקה והכנסות חד-פעמיות ההכנסות ממסים בינואר השנה גבוהות ב-6% מאשר בינואר אשתקד. החודש הוכרז על חבילת צעדים להורדת מחיריהם של מספר מוצרים מפוקחים ועל העלאת שכר המינימום. עלות החבילה כ-1.1 מיליארד ש"ח לשנה. כדי שהגרעון וההוצאה הממשלתית לא יגדלו, תלווה חבילת הצעדים בדחיית הפחתת מס ההכנסה לשני העשירונים העליונים, אשר תוכננה ל-2012, ובקיצוץ רוחבי.
שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-23/1/2011, עד 18/2/2011 פוחת השקל ב-0.2% במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי. בעקבות הצעדים שעליהם הודיעו בנק ישראל ומשרד האוצר ובעקבות האירועים במצרים, נחלש השקל בתחילת התקופה, אך הוא שב והתחזק על רקע פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ונתוני הצמיחה לרביע הרביעי, שהפתיעו כלפי מעלה. בסיכומה של התקופה 23/1/2011 עד 18/2/2011 התחזק השקל ב-0.35% מול הדולר (בדומה למרבית המטבעות העיקריים) ונחלש מול האירו בכ-0.3%.
שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-23/1/2011, עד 18/2/2011 נותר מדד ת"א 25 (בסיכום התקופה) ללא שינוי, לאחר מסחר תנודתי שהושפע מאוד מהאירועים הגיאו-פוליטיים, מחד גיסא, ומנתוני הצמיחה בישראל, מאידך. בתקופה זו נרשמה בשוקי המניות בעולם מגמה מעורבת – התחזקות מדדי המניות במשקים המפותחים לעומת ירידות במשקים המתעוררים. באג"ח הממשלתיות השקליות נרשמה במהלך התקופה עליית תשואות שבין 16 ל-23 נ"ב לאורך כל העקום, בדומה למגמה בעולם. עליית התשואות נתמכה במצב הגיאו-פוליטי. כן התליל העקום של האג"ח הצמודות: התשואות לטווח הארוך עלו ב-12 עד 18 נ"ב, והתשואות לטווח הקצר ירדו בכ-20 נ"ב, התפתחות המשקפת עלייה של הציפיות לאינפלציה. בעקום המק"ם נרשמה עליית תשואות של 16-23 נ"ב לאורך העקום, על רקע העלאת הריבית בחודש שעבר והקדמת ציפיות להעלאת הריבית בשוק. במירווח בין האג"ח הלא-צמודות ל-10 שנים של ממשלות ישראל וארה"ב לא חל החודש שינוי משמעותי, ועמד על 140 נ"ב. בשוק האג"ח הקונצרניות הגיבו מדדי התל-בונד לאירועים במצרים בדומה לשאר האפיקים – ירדו בתחילת התקופה הנסקרת והתחזקו בהמשכה, וכך בסיכום התקופה הם נותרו ללא שינוי. יחד עם זאת, נמשכה הירידה במרווחי אג"ח חברות ובעיקר בדרוגים הנמוכים. פרמיית הסיכון של ישראל ל-5 שנים, כפי שהיא נמדדת על ידי מירווחי ה-CDS, עלתה משמעותית, מרמה של 115 נ"ב לרמה של 145 נ"ב, על רקע המהומות במצרים.
כמות הכסף: ב-12 החודשים האחרונים עלה המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) בשיעור של 8.9%. המצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה ב-12 החודשים האחרונים הוא עלה ב-5.6%.
ההתפתחויות בשוק האשראי: בחודש דצמבר נרשמה עלייה של 0.6% ביתרת האשראי למגזר העסקי לרמה של 759 מיליארדי ש"ח. במהלך שנת 2010 עלה אשראי זה ב-3%. יתרת האשראי למשקי הבית ירדה בדצמבר ב-0.4%, ובשנת 2010 כולה היא עלתה ב-8.9%. מתוך יתרה זו עלתה יתרת האשראי לדיור בדצמבר ב-1%, ובשנת 2010 היא התרחבה ב-11.4%. היקף המשכנתאות החדשות שניתנו ירד בחודש ינואר ב-14.5%, לאחר עלייה של 9% בדצמבר. למרות הירידה בינואר, הקצב החודשי של נטילת משכנתאות חדשות ממשיך להיות גבוה.
שוק הדיור: בשוק הדירות נמשכו עליות המחירים. מחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן, עלו בחודשים נובמבר-דצמבר בקצב חודשי של 1.3%, המשך לעלייה של 1.4% בחודשים אוקטובר-נובמבר. הקצב השנתי של עליית מחירי הדירות ממשיך להיות גבוה, וב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות ב-17.5%. מדד מחירי הדיור, המתבסס בעיקר על חוזי שכירות מתחדשים ונכלל במדד המחירים לצרכן, עלה בחודש ינואר ב-0.3%, בדומה לעלייתו בחודש הקודם. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד הדיור ב-5.9%.
המשק העולמי: החודש התפרסמו נתונים חיוביים על הפעילות הכלכלית העולמית. האינדיקטורים האחרונים מעידים על המשך הצמיחה המהירה של המשקים המתעוררים ועל האצה בצמיחת המשק האמריקאי. בגוש האירו מתגברות הציפיות לעליית הביקושים במהלך השנה, במיוחד בגרמניה וצרפת. בריטניה בולטת לרעה בירידה של קצב הצמיחה ברביע הרביעי של 2010. האינדיקטורים הכלכליים האחרונים למשק העולמי היו טובים מההערכות המוקדמות, והביאו לעדכון תחזיות הצמיחה כלפי מעלה. בינואר עדכנה קרן המטבע הבין-לאומית את תחזית הצמיחה העולמית לשנת 2011 ל-4.4% (לעומת תחזית קודמת של 4.2%), זאת תוך עדכון משמעותי של הצמיחה בארה"ב ל-3% (לעומת תחזית קודמת של 2.3%). הטלטלה בעולם הערבי נמשכה גם החודש והגבירה את אי-הוודאות הגיאו-פוליטית לגבי המצב במזרח התיכון. גל המהומות, שהחל בתוניסיה בדצמבר, התפשט למדינות ערביות נוספות. במצרים הוביל הלחץ הציבורי להתפטרות הנשיא. מחירי הסחורות המשיכו לעלות גם החודש. למרות עליה מסוימת בחודש האחרון, רמת האינפלציה בארה"ב מרוסנת, ואילו בגוש האירו חרגה האינפלציה גם החודש מהיעד. במדינות המתפתחות נתוני האינפלציה ממשיכים להיות גבוהים. על רקע זה הועלתה החודש הריבית בסין ובהודו. ההערכות לגבי מועד העלאת הריבית בארה"ב הוקדמו במעט.
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להעלות את הריבית לחודש מרץ 2011 ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 2.5% עקבית עם התהליך ההדרגתי של החזרת הריבית לרמה "נורמאלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. קצב עליית הריבית אינו קבוע, אלא תלוי בסביבת האינפלציה, בצמיחה במשקים הישראלי והעולמי, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל. ברמת הריבית הנוכחית, ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה.
לאחר פרסום מדד ינואר, האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עלתה מעל לתחום יעד האינפלציה. הצפיות לאינפלציה לשנה קדימה של החזאים שמרו על יציבות בקרבת הגבול העליון של היעד והצפיות משוק ההון הוסיפו לעלות והגיעו לממוצע של 3.5% בחודש האחרון. במקביל, נמשכה מגמת העליה בצפיות לאינפלציה לטווחים ארוכים כפי שנגזרות משוק ההון.  
אינדיקטורים על הפעילות הכלכלית שנוספו החודש מצביעים על האצה בפעילות בהובלת הביקושים המקומיים. הגידול בפעילות משתקף בשיעור הצמיחה הגבוה ברביע הרביעי על פי נתוני החשבונאות הלאומית, בפעילות התעשייתית, בשוק העבודה ובתקבולי הממשלה ממיסים. נתונים חיוביים התקבלו גם מהפעילות הכלכלית העולמית, המעידים על המשך הצמיחה המהירה של המשקים המתעוררים והאצה מסוימת בצמיחת הכלכלה האמריקאית.  
העליה המהירה במחירי הדירות נמשכה ועלייתם ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה ב-17.5%. בהיקף המשכנתאות בחודש ינואר נרשמה ירידה, אולם עדיין קצב הגידול בהלוואות לדיור גבוה.  
ההחלטה להעלות את הריבית התקבלה למרות שריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות ולפי השווקים אינן צפויות לעלות בקרוב. יחד עם זאת, לאחרונה העיתוי הצפוי להעלאת הריבית על ידי ה-Fed הוקדם. בנוסף, מספר בנקים מרכזיים במשקים שכבר צומחים מהר יחסית, המשיכו בתהליך של העלאה בריבית גם בחודש האחרון.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשקים הישראלי והעולמי ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכללם בשוק הדיור.
הפרוטוקולים של הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש מרץ 2011 יפורסמו ב-7/3/2011.
החלטת הריבית לחודש אפריל 2011 תתפרסם ביום שני ב-28/3/2011 בשעה 17.30.