הוראות הדיווח לציבור - "מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי"

06.03.2011
 
הוראות הדיווח לציבור -
"מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי"
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
בסוף שנת 2007 פרסם המפקח על הבנקים הוראה בנושא "מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי" (להלן: "ההוראה"). ההוראה התאימה את הוראות הדיווח לציבור החלות על התאגידים הבנקאיים ועל חברות כרטיסי אשראי בישראל, להוראות החלות בנושא זה על המערכת הבנקאית בארצות הברית ובמדינות מובילות אחרות. תחילתה של ההוראה מיום 1 בינואר 2011 והיא תקבל ביטוי גם בביאורים לדוחות הכספיים לשנת 2010 אשר יפורסמו עד תום חודש זה.
ההוראה מאמצת סטנדרטים מובנים ומפורטים יותר למדידה וגילוי של סיכוני אשראי בדוחות הכספיים של התאגידים הבנקאיים, במטרה:
להגביר את היכולת לערוך השוואות בין תאגידים בנקאיים שונים בישראל ובפרט, ביניהם לבין בנקים בעולם.  
לשפר את יכולתם של התאגידים הבנקאיים לעקוב ולנהל את סיכוני האשראי, בין השאר, עקב הגדלת האחידות והעקביות במדידת הפסדי האשראי הצפויים, ולאור חיזוק הקשר שהיא יוצרת בין השינויים באיכות האשראי, לבין השינויים בהפרשה להפסדי אשראי.  
לשפר את הראייה הצופה פני עתיד בחישוב ההפרשות להפסדי אשראי, בין היתר, באמצעות מנגנון של הפרשות קבוצתיות בגין חובות בעלי מאפיינים דומים.  
הפיקוח על הבנקים ליווה את היערכות התאגידים הבנקאיים ליישום ההוראה, ועודכן באומדנים ראשוניים שהתאגידים הבנקאיים נדרשו לערוך, בדבר ההשפעה של יישום ההוראה על הנתונים הפיננסיים. על בסיס אומדנים ליום 30.9.10 ניתן לציין מספר מגמות ביחס להשפעה על נתוני המערכת הבנקאית כמכלול, כמפורט להלן:
הסכום המצטבר של המחיקות החשבונאיות וההפרשות להפסדי אשראי במערכת הבנקאית בכללותה צפוי לגדול בעקבות היישום לראשונה של ההוראה, בשיעור של עד 5%. כתוצאה מכך, ההון העצמי המצטבר של המערכת הבנקאית בכללותה צפוי לקטון בשיעור של עד 5%.  
צפוי קיטון מסוים ביתרה הכוללת של החובות המסחריים הבעייתיים (חובות בעיתיים שאינם של אנשים פרטיים), כאשר במקביל צפוי גידול במשקל החובות המסחריים בעלי סיווג הבעייתיות הגבוה ביותר (יתרת החובות הפגומים) מסך האשראי המסחרי לציבור. שיעור זה צפוי לגדול בסך של עד 200 נקודות בסיס בנתוני כלל המערכת (נכון ליום 30.9.10 יחס זה עומד על כ-3.7%). כל זאת לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות והפרשות פרטניות להפסדי אשראי.  
יודגש כי למרות ההשלכות של ההוראה על הנתונים הפיננסיים של תאגידים בנקאיים ספציפיים, יישום ההוראה לא צפוי להשפיע על מידת העמידה של המערכת הבנקאית בדרישות המפקח על הבנקים, לרבות בדרישות הלימות ההון.  
 
לנספח המפרט את השינויים המרכזיים שהוסדרו בהוראה - לחץ כאן