בנק ישראל מפרסם היום את הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2010

14/03/2011
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
14.03.2011
 
בנק ישראל מפרסם היום את הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2010
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
לסקירה המלאה - לחץ כאן
 
מחזור השטרות והמעות בשנת 2010
ערכו של מחזור המטבע הגיע בסוף שנת 2010 ל-45 מיליארדי ש"ח, לעומת 41.5 מיליארדים בסוף שנת 2009 – גידול של 9%. הגידול נובע, בין השאר, מגידול האוכלוסייה והתרחבות הפעילות הכלכלית ב-2010. עם זאת, קצב גידולו של המחזור נמוך משמעותית מאשר בשנים 2008 ו-2009, אז גדל המחזור ב-19% ו- 21% בהתאמה. את ירידת קצב הגידול ניתן לייחס לעליית הריבית במשק, שהחלה בד בבד עם התחדשות תהליך הצמיחה.
חלקו של מחזור השטרות עמד בשנה הנסקרת על 97% מסך ערך המחזור כולו (43.6 מיליארדי ש"ח), וחלקו של מחזור המעות – על 3% (1.5 מיליארדי ש"ח). משקל השטר של 200 ש"ח במחזור הוסיף וגדל השנה (ב-20%), עקב הגברת הפצתו במכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים. גידול זה מסביר את עיקר הגידול של מחזור השטרות בשנת 2010, שכן מספר השטרות של 50 ש"ח ו-100 ש"ח במחזור פחת.
יותר ממחצית ממספר המעות שבמחזור (53%) הן מעות של 10 אג', המשמשות בעיקר למתן עודף בתחבורה הציבורית העירונית. בעקבות השינוי בתעריף הנסיעה בתחבורה הציבורית בינואר 2010 גדל מספר המעות של 10 אג' הנדרש לביצוע עסקה יעילה במינימום מטבעות. גידול המחזור של מעה זו מסביר 64% מסך הגידול של מספר המעות בשנת 2010. המעה של 1 ש"ח, שמרבים להשתמש בה במדחנים ובמכונות הממכר, היוותה ב-2010 21% ממספר המעות שבמחזור. העריך 2 ש"ח, שהוכנס למחזור בסוף 2007, הגיע ב-2010 ל-2% ממספר המעות שבמחזור. מספר המעות בכל אחד מהעריכים 5 ש"ח ו-10 ש"ח הוא רק 3% ממספר המעות שבמחזור.
בשנת 2010 נמשכה מגמת הגידול של מספר האמצעים למשיכת מזומנים. עיקר הגידול היה במכשירים מהסוג cash dispenser – מכונות בבעלות חברות פרטיות, המתופעלות על ידי בתי העסק שבהם הן מוצבות; כן התווספו חלופות נוספות למשיכת מזומנים באמצעות רשתות השיווק ותחנות הדלק.
ב-31.12.2010 תם פרק הזמן שבו נתאפשר להמיר את השטרות מסדרה א' של השקל החדש, אשר הילכו במחזור משנת 1985 עד שנת 1999, ושל המעות מהעריך 5 אג', שבוטלו ויצאו מהמחזור ב-1.1.2008. שטרות ומעות אלו אינם עוד הילך חוקי בישראל, ולא ניתן עוד להחליפם בשטרות ובמעות מהסדרה הנוכחית – סדרה ב' של הש"ח. לפיכך הופחת המחזור ב-31.12.2010 בסך 221 מיליוני ש"ח.
פעילות מחלקת המטבע של בנק ישראל בשנת 2010
בשנת 2010 פעל בנק ישראל להמשך יישומה של המדיניות החדשה לתפעול המזומנים, שהונהגה בשלהי 2009, ונועדה להביא לשמירה על איכות גבוהה של המזומנים שבמחזור, להקטנת העלויות של תפעול המזומנים לציבור, לבנק ישראל ולעוסקים במזומנים ולהעלאת רמת השירות שבנק ישראל נותן לתאגידים הבנקאיים ואלה נותנים לציבור. מאז הפעלת המדיניות הוקמו אחד עשר "מרכזי מזומנים" של התאגידים הבנקאיים ודואר ישראל, והם מאושרים ומפוקחים על ידי בנק ישראל. מרכזים אלה, שהצטיידו במכונות ספירה משוכללות, שדוחות מזוייפים, מווסתים את עודפי ההיצע והביקוש של השטרות והמעות ביניהם ועם לקוחותיהם ומושכים מבנק ישראל רק את עודפי הביקוש שנותרו במשק, ועל פי המדיניות עליהם להפקיד בבנק ישראל את המזומנים שאיכותם ירודה. כתוצאה מכך הייתה התייעלות משמעותית בטיפול במזומנים במשק.
בשנת 2010 השלימה מחלקת המטבע את שדרוג מערך הספירה והמיון של השטרות והמעות, והוכנסו לשימוש מכונות חדשות בטכנולוגיה מתקדמת. הדבר הביא לשיפור תהליכי העבודה ולמתן שירות יעיל יותר ללקוחות בנק ישראל. כמו כן, הוקם מערך לאריזת המעות המוחזרות לבנקים ולציבור בגלילים – במקום בשקיות ניילון, כפי שנעשה קודם לכן. הדבר מביא לרציונליזציה באריזה ולחיסכון בעלויות, בשטחי אחסון ובתשומות עבודה.
בשנת 2010 המשיכה מחלקת המטבע בתכנון סדרה חדשה של המטבע במדינת ישראל וקיבלה מספר החלטות בנושא. התכנון הקיף השנה נושאים כמספר העריכים, סימני הביטחון שיופיעו על השטרות, צורת השטרות וגודלם הפיזי בעריכים השונים. הסדרה החדשה מתוכננת להיכנס למחזור בתוך כשלוש שנים.
במסגרת מאבקו של בנק ישראל בזיופי המטבע התכנס השנה מספר פעמים הפורום הייעודי, הכולל, נוסף על נציגי מחלקת המטבע בבנק ישראל, את נציגי משטרת ישראל, התאגידים הבנקאיים ואיגוד הבנקים. בפורום נדונות ומגובשות דרכים למניעת זיופים ולאיתור כסף מזויף ודרך הטיפול בו.
בשנים אחרונות רבו הניסיונות להשתמש בתצלומי שטרות ותואמי שטרות בפרסומות. בנק ישראל מבקש להביא לידיעת הציבור ולתשומת לבם של הגופים המפרסמים והמפיצים את הסייגים והאיסורים שמוטלים על צילום שטרות ופרסום התצלומים, ומפורטים בסקירה.
מחלקת המטבע של בנק ישראל מקבלת פניות רבות מהציבור, בהיקף הולך וגדל, שמהן עולה שהציבור מעורב ומתעניין יותר ויותר בתחום המטבע. הדבר מתבטא בפניות לקבלת מידע, בתגובות על הנפקת מעות ושטרות חדשים, בהצעות ופניות בעניין מטבע ובמודעוּת לפרטים המופיעים על גבי השטרות והמעות.
לפניות הציבור בנושא המטבע: pniotz_ matbea@boi.org.il
מחלקת המטבע מספקת לציבור שירותי פריטה וצריפה של עריכי מזומנים שונים, בקופת הסניף שבבנק ישראל בירושלים. בקופת הסניף יכול הציבור גם להחליף מטבע פגום. השירות לקהל ניתן בימים א'-ה' בשעות 8:00–13:00, טלפון: 02-6552846/7.