ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2011 תעלה ב-0.5 נקודות אחוז לרמה של 3%

28.03.2011
 
ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2011 תעלה ב-0.5 נקודות אחוז לרמה של 3%
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש פברואר ב-0.3% – מעל ממוצע התחזיות המוקדמות ומעל לתוואי העונתי המתיישב עם עמידה ביעד האינפלציה, אשר ממנו נגזרה ירידה של המדד ב-0.1% עד 0.2%. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים המשיכה לעלות והגיעה בפברואר ל-4.2%. מדד המחירים לצרכן בניכוי מחירי הדיור עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-3.5%.
תחזיות האינפלציה והריבית: ממוצע תחזיות החזאים ל-12 המדדים הבאים עלה מ-3% ל-3.1%, מעט מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה. הציפיות לאינפלציה לשנה הנמדדות משוק ההון עמדו בחודש מארס בממוצע על 3.7%, מעל לגבול העליון של יעד האינפלציה. ציפיות האינפלציה לטווחים הבינוניים והארוכים שמרו החודש על יציבות מעט מעל לגבול העליון של יעד האינפלציה. לפי החזאים ולפי הערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל, האינפלציה בהסתכלות על 12 החודשים הקודמים צפויה להישאר גם בהמשכה של שנת 2011 מעל טווח היעד, ובתחילת שנת 2012 היא צפויה לרדת אל גבולו העליון של הטווח. ריבית בנק ישראל בעוד שנה צפויה לעמוד, לפי שוק התלבור, על 4.1%, ולפי ממוצע תחזיות החזאים – על 3.9%. רוב החזאים צופים כי בנק ישראל יעלה את הריבית לחודש אפריל ב-0.25%, והיתר צופים אי שינוי בריבית.
הפעילות הריאלית: מרבית האינדיקטורים השוטפים לפעילות הריאלית שנוספו החודש מצביעים על המשך ההתרחבות של הפעילות המקומית. האומדן העדכני לחשבונאות הלאומית לשנת 2010 מאשר את האומדן החיובי הראשון, שהתפרסם בפברואר: התוצר בשנת 2010 צמח ב-4.6%, וברביע הרביעי - ב-7.7% במונחים שנתיים. המדד המשולב למצב המשק בחודש פברואר עלה ב-0.4%. עליית המדד המשולב מצביעה על המשך הצמיחה, המתבטאת בהמשך הגידול של הביקושים המקומיים והביקושים ליצוא. יצוא הסחורות עלה בפברואר ב-4.6% (מנוכה עונתיות), לאחר עלייה של פחות מאחוז אחד בינואר. יצוא השירותים עלה בינואר ב-7.7%, לעומת ירידה של 5.6% בדצמבר. בחודשים נובמבר עד ינואר עלה הפדיון הכולל בכל ענפי המשק ב-4.9% בחישוב שנתי, המשך לעלייה של 3.5% בחישוב שנתי בשלושת החודשים הקודמים. כנגד זאת ירדו מדדי אמון הצרכנים ומדד מנהלי הרכש בפברואר, לאחר יציבות בארבעת החודשים הקודמים, על רקע התגברות אי-הוודאות הגיאו-פוליטית ועליית מחירי הסחורות. ההסתברות להאטה בביקושים המקומיים, המחושבת בחטיבת המחקר על פי מדד החיפושים ב"גוגל", עלתה במקצת, ל-38%, אך היא עדיין נמוכה מ- 50%.
הערכות חטיבת המחקר: הערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל, שעודכנה החודש, היא כי האינפלציה במהלך 2011 תהיה מעל הגבול העליון של היעד, תוך העלאה הדרגתית של הריבית עד לכ-4% בעוד שנה. הגורמים העיקריים לסיכונים לפעילות הריאלית ולאינפלציה בישראל הם ההתרחשויות בכלכלה העולמית ובכלל זה העליה במחירי הסחורות והנפט, ההתפתחויות בשוק הדיור והתממשותם של סיכונים גיאו-פוליטיים.
שוק העבודה והשכר: שיעור האבטלה נותר ברביע הרביעי של 2010 ברמה של 6.6%, תוך עלייה זעירה, 0.1%, של שיעורי התעסוקה וההשתתפות. שיעור האבטלה ירד בחודש ינואר, לפי נתוני המגמה, ל-6.1%. נתון חיובי נוסף משוק העבודה הוא התגברות המגמה של מעבר ממשרות חלקיות למשרות מלאות. השכר הנומינלי עלה בשנת 2010 ב-3.7%, והשכר הריאלי עלה באחוז אחד. תקבולי מס הבריאות לחודש פברואר 2011, המשמשים אינדיקציה להיקף השכר ששולם בחודש זה, גבוהים ריאלית ב-4.7% מאשר בפברואר אשתקד.
נתוני תקציב הממשלה: הוצאות הממשלה היו בינואר-פברואר גבוהות ריאלית ב-7% מאשר בתקופה המקבילה אשתקד ונמוכות מהתוואי העונתי התואם ביצוע מלא של התקציב. מתחילת השנה היה לממשלה עודף של 2.8 מיליארדי ש"ח בתקציב הכולל, גבוה בכ-2 מיליארדים מהתוואי העונתי המתיישב עם תקרת הגירעון בתקציב. ההכנסות ממסים בחודשים ינואר-פברואר, בניכוי השפעת תיקוני חקיקה והכנסות חד-פעמיות, גבוהות בשיעור ריאלי של 9% מאשר בתקופה המקבילה אשתקד. גביית המסים בחודש פברואר תואמת את התוואי העונתי התואם את תחזית ההכנסות בתקציב.
שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-20/2/2011, ועד 25/3/2011 יוסף השקל לעומת הדולר ב-1.9% ופוחת לעומת האירו ב-2.4%; זאת בדומה למטבעות אחרים בעולם. במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי השקל נותר ללא שינוי.
שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-20/2/2011, ועד 25/3/2011 נרשמו ירידות שערים במדדי המניות בת"א, בדומה להתפתחות במרבית שוקי המניות בעולם. מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 ירדו ב-3.8% ו-4.6%, בהתאמה. תשואותיהן של האג"ח הממשלתיות עלו במהלך התקופה הנסקרת, על רקע העלאת הריבית האחרונה, הציפיות להתגברות קצב העלאות הריבית ואי-הוודאות הגיאו-פוליטית. תשואות המק"ם עלו בסיכום התקופה לכל אורך העקום. החודש נרשמה גם ירידה של פעילות הזרים בשוק המק"ם. התשואות על האג"ח השקליות עלו לכל אורך העקום בכ-16 עד 26 נ"ב. עלו גם התשואות של האג"ח הממשלתיות הצמודות למדד, תוך השתטחות העקום. המירווח בין האג"ח הלא-צמודות ל-10 שנים של ממשלת ישראל לאלה של ממשלת ארה"ב התרחב במהלך התקופה הנסקרת, והגיע ל- 189 נ"ב. האפיק הקונצרני הושפע מהעלייה בשנאת הסיכון במהלך התקופה הנסקרת, אך שמר על יציבות יחסית, עקב היצע מוגבל בשוק זה, הנובע מהמלצות ועדת חודק. במדדי התל-בונד נרשמו שינויים קלים בלבד - ירידות של 0.2% ו-0.1% במדד התל- בונד 20 והתל-בונד 40, בהתאמה. המירווח בין מדדי התל-בונד 20 והתל-בונד 40 לאג"ח הממשלתית הצמודה ל-10 שנים התרחב רק מעט, בכ-2 נ"ב, כתוצאה מעליית התשואות גם באפיק הממשלתי. פרמיית הסיכון של ישראל ל-5 שנים, כפי שהיא נמדדת על ידי מירווחי ה-CDS, הגיעה החודש ל-176 נ"ב אך בהמשך ירדה לרמה של 153 נ"ב.
כמות הכסף: : ב-12 החודשים המסתיימים בפברואר, עלה המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) בשיעור של 7.3%, והמצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה ב-6.8%.
ההתפתחויות בשוק האשראי: : יתרת האשראי לדיור עלתה בפברואר ב-0.8%, וב-12 החודשים שהסתיימו בפברואר 2011 היא התרחבה ב-13.1%. היקף המשכנתאות החדשות שניתנו בחודש פברואר עלה ב-0.7%, לאחר ירידה של 14.3% בינואר. היקף המשכנתאות שניתנו ב-12 החודשים האחרונים ממשיך להיות גבוה, כ-50 מיליארדי ש"ח. שיעורי הריבית על המשכנתאות הוסיפו ועלו גם החודש בכל האפיקים - בין היתר, על רקע ההעלאה של ריבית בנק ישראל.
שוק הדיור: : בשוק הדירות נמשכו עליות המחירים. מחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן, עלו בחודשים דצמבר-ינואר בקצב חודשי של 0.9%, המשך לעלייה של 1.3% בחודשים נובמבר-דצמבר. הקצב השנתי של עליית מחירי הדירות ממשיך להיות גבוה, וב-12 החודשים האחרונים הוא הגיע ל- 16.3% לאחר שבחודש שקדם עמד נתון זה על עליה של 17.5%. מדד מחירי הדיור, המתבסס בעיקר על חוזי שכירות מתחדשים ונכלל במדד המחירים לצרכן, עלה בחודש פברואר ב-0.4%. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד הדיור ב-6.5% - התגברות של קצב העלייה ביחס לחודשים הקודמים.
המשק העולמי: האינדיקטורים האחרונים שהתפרסמו מצביעים על המשך צמיחה של המשק העולמי במהלך הרביע הראשון של השנה, תוך התבססות הצמיחה בארה"ב ושיפור בביצועי המשקים העיקריים של אירופה. עם זאת, שורה של זעזועים, בהם פגעי טבע, ובראשם רעידת האדמה והצונאמי ביפן, תסיסה פוליטית בכמה ממדינות ערב והמשך החששות סביב משבר החוב במדינות האיחוד האירופי, ממשיכים להעלות את אי-הוודאות ומעיבים על תחזיות הצמיחה העולמית. ההנחה הרווחת, בשלב זה, היא שהשפעתם של מרבית הזעזועים היא זמנית. עם זאת, ההשלכות על היצע מקורות האנרגיה עלולות להיות משמעותיות וארוכות טווח, ועלולות לפגוע בצמיחה. במקביל גובר החשש להאצת האינפלציה בעולם על רקע המשך העלייה הניכרת של מחירי הנפט וסחורות אחרות. הבנק המרכזי האירופאי צפוי להעלות את הריבית בעוד חודש. הלחצים האינפלציוניים הניעו החודש בנקים מרכזיים רבים - בהם הודו, צ'ילה, ברזיל ורוסיה - להעלות את הריבית.
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להעלות את הריבית לחודש אפריל 2011 ב-0.5 נקודות אחוז לרמה של 3% עקבית עם התהליך של החזרת הריבית לסביבת ריבית "נורמאלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. קצב עליית הריבית אינו קבוע, אלא תלוי בסביבת האינפלציה, בצמיחה במשקים הישראלי והעולמי, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל. ברמת הריבית הנוכחית, ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה.
מדדי המחירים לצרכן שהתפרסמו בחודשים האחרונים היו גבוהים מהתחזית. האינפלציה בהסתכלות על 12 חודשים אחרונים עומדת על 4.2%, מעל היעד. תחזיות האינפלציה של בנק ישראל, החזאים ושוק ההון ממשיכות להיות גבוהות. לפי תחזיות אלה, האינפלציה בהסתכלות על 12 חודשים אחרונים צפויה להישאר מעל היעד במהלך שנת 2011 ולהיכנס ליעד בתחילת 2012. בנוסף, ציפיות האינפלציה לטווחים ארוכים משנה כפי שנמדדות משוק ההון עדיין גבוהות מהגבול העליון של יעד האינפלציה. תחזיות האינפלציה של החזאים מגלמות גם עליה בריבית בנק ישראל לחודש אפריל.  
אינדיקטורים לפעילות הכלכלית שנוספו החודש מצביעים על המשך ההתרחבות בפעילות המקומית תוך התקרבות למיצוי פוטנציאל הייצור במשק. בתוך כך, נתונים עדכניים של החשבונאות הלאומית לשנת 2010 מאשרים את הנתונים החיוביים שהתפרסמו בחודש פברואר ולפיהם ברביע הרביעי של 2010 צמח התוצר ב-7.7% במונחים שנתיים. בעולם נמשכת ההתאוששות הכלכלית ובכלל זה בארה"ב ובכמה מדינות באירופה. יחד עם זאת, האסון ביפן, המצב הגיאו פוליטי במזרח התיכון ומשבר החוב בכמה ממדינות אירופה מגדילים את אי הודאות ביחס להמשך הצמיחה העולמית.  
מחירי הדירות המשיכו לעלות גם החודש וב-12 החודשים האחרונים עלו ב16.3%. לא ניכרת התמתנות בהיקף המשכנתאות החדשות.  
ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים עדיין נמצאות ברמות נמוכות. יחד עם זאת, לאחרונה העיתוי הצפוי להעלאת הריבית על ידי ה-Fed הוקדם, ובקרוב צפוי הבנק המרכזי האירופאי להעלות ריבית. בנוסף, על רקע האצת האינפלציה במשקים המתפתחים, מספר רב יחסית של בנקים מרכזיים העלו החודש את הריבית.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשקים הישראלי והעולמי ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכללם בשוק הדיור.
הפרוטוקולים של הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש אפריל 2011 יפורסמו ב-11/4/2011.
החלטת הריבית לחודש מאי 2011 תתפרסם ביום ראשון ב-24/4/2011 , ערב חג שני של פסח, בשעה 14.00 (הפרסום הוקדם ביום אחד בגלל שביעי של פסח)