בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון והוראת המפקח על הבנקים: מלאכת תיקון החוזים האחידים, לפתיחת חשבון עובר ושב בכלל המערכת הבנקאית, הושלמה בתאריך 1.4.11.

03.04.2011
 
בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון והוראת המפקח על הבנקים:
מלאכת תיקון החוזים האחידים, לפתיחת חשבון עובר ושב בכלל המערכת הבנקאית, הושלמה בתאריך 1.4.11.
הפיקוח על הבנקים מברך על המוגמר וסבור כי החוזים החדשים יהיו הוגנים יותר כלפי לקוחות הבנקים.
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
הפיקוח על הבנקים הורה לכל הבנקים המסחריים להשלים את מלאכת התיקון של החוזים הנוהגים אצלם לפתיחת חשבון עובר ושב. משהסתיימה תקופת ההערכות שניתנה לבנקים לצורך כך, יוחתמו הלקוחות החדשים, החל מה- 01.04.2011, על חוזים חדשים לפתיחת חשבון עובר ושב. חוזים אלה יהיו הוגנים יותר, שכן הם לא יכללו סעיפים מקפחים אשר בית המשפט הורה על ביטולם או תיקונם.
תיקון החוזים בוצע על פי העקרונות שקבע בית המשפט העליון בפסק דינו, שעסק בחוזה לפתיחת חשבון עובר ושב של בנק לאומי לישראל בע"מ. פסק דין זה, ניתן בעקבות ערעור שהגישו היועץ המשפטי לממשלה ובנק לאומי על פסק הדין של בית הדין לחוזים אחידים[1].
הנחיית המפקח על הבנקים מרחיבה את החלטת בית המשפט העליון, בקשר לחוזה של בנק לאומי, לכלל המערכת הבנקאית, שכן גם בחוזי פתיחת חשבון בבנקים אחרים קיימים סעיפים דומים לאלה שנדונו בבית המשפט.
תיקון החוזים לפתיחת חשבון עובר ושב החל בשנת 2005, בעקבות פסק דינו של בית הדין לחוזים אחידים[2]. אז הורה המפקח על הבנקים לבנקים לפעול לביטולם או לשינויים של סעיפים שונים בחוזה, אשר לגביהם לא הוגש ערעור. בהתאם לכך, תוקנו סעיפים שעסקו, בין היתר, בזיכויים בגין שיקים, ייפוי כוח לצד שלישי, נטל ההוכחה, סודיות בנקאית, הוצאות בגין הליך משפטי, ועוד.
כעת, במסגרת השלמת מלאכת התיקון יתוקנו סעיפים העוסקים, בין היתר, בחובת השמירה על טופסי שיקים, חובת העיון בהודעות ששולח הבנק לגבי חשבונות הלקוח, והחובה להגיב על הודעות אלה במקרה של טעות, סעיפים הדנים בהגבלת אחריותו של הבנק לנזקים הנגרמים ללקוח עקב שירותים שונים, ועוד.
בזה מסתיים תהליך ארוך שהחל בשנת 1997, עת הגיש היועץ המשפטי לממשלה לבית הדין לחוזים אחידים את הבקשה להסרת תנאים מקפחים בחוזה פתיחת חשבון עו"ש של בנק לאומי לישראל בע"מ, מהלך אשר לו היה שותף בנק ישראל.
פסקי הדין של בית הדין לחוזים אחידים ובית המשפט העליון מפורסמים באתר האינטרנט של בנק ישראל. נוסף, הבנקים נדרשו ליידע את הלקוחות הקיימים אודות קיומו של פסק הדין בנושא זה, הן באמצעות הודעה בדף הבית של אתר האינטרנט של הבנק והן
 
[1] ע"א 6916/04 וע"א 7680/04 - בנק לאומי לישראל בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה וערעור שכנגד.
[2] ע"ש 195/97 היועץ המשפטי לממשלה נ' בנק לאומי.