הודעה בנושא מינוי דירקטורים חדשים בבנק לאומי

25.05.2011
 
הודעה בנושא מינוי דירקטורים חדשים בבנק לאומי
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
בהתאם להודעה שנמסרה היום על ידי בנק לאומי, האסיפה הכללית של בעלי המניות בבנק בחרה אתמול בארבעה דירקטורים לדירקטוריון הבנק. על הדירקטורים הנבחרים לעבור, בהתאם לחוק, תהליך של בדיקת נאותות (fit & proper) על ידי המפקח על הבנקים.
בנק ישראל, כמי שמפקח, בין היתר, על דרכי פעילותם וניהולם התקין של התאגידים הבנקאיים, מוצא לנכון לחזור ולהדגיש כי בתאגיד בנקאי שבו ההחזקה באמצעי השליטה מפוזרת אצל מחזיקים רבים, יש לוודא כי אין למחזיקים באמצעי שליטה בשיעור גבוה יחסית לרוב בעלי המניות, יכולת לכוון את פעילותו של התאגיד הבנקאי מבלי שקיבלו היתר כנדרש מנגיד בנק ישראל.
בהתאם, מקדם בנק ישראל, ביחד עם משרד האוצר, תיקון לחוקי הבנקאות הקובע, בין היתר, הוראות להצעת מועמדים לכהונה כדירקטורים בתאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה. התיקון המוצע מאזן בין זכותם של המחזיקים באמצעי שליטה להציע מועמדים לכהונה כדירקטורים ולפעול לבחירתם, לבין הרצון למנוע שליטה בפועל בתאגיד הבנקאי ללא קבלת היתר מהנגיד. התיקון קיבל את אישור הממשלה והוא נדון בימים אלה בוועדת הכספים של הכנסת.