הודעה משותפת לבנק ישראל, משרד האוצר ורשות ניירות ערך: הגברת המאבק בגורמים המסייעים לתכנית הגרעין של איראן והתוכניות הנלוות לה

07.07.2011
 
הודעה משותפת לבנק ישראל, משרד האוצר ורשות ניירות ערך:
הגברת המאבק בגורמים המסייעים לתכנית הגרעין של איראן והתוכניות הנלוות לה
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
לטיוטת ההוראה - לחץ כאן
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג והמפקח על הבנקים בבנק ישראל, מר דוד זקן (להלן-המפקחים), פרסמו במתואם, כל אחד לגופים המצויים תחת פיקוחו, הנחיות בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות בינלאומיות כמסייעים לתוכנית הגרעין של איראן והתוכניות הנלוות לה. ההנחיות מהוות חלק ממכלול צעדים הננקטים על ידי מדינת ישראל במסגרת מאבקה בתכנית הגרעין של איראן, ובהתאם להחלטת הממשלה בנושא מיום 17.4.2011.
ההנחיות מפנות את המוסדות הפיננסיים המפוקחים - גופים מוסדיים, בנקים וחברות כרטיסי אשראי, לתיקון חקיקה שנקבע לאחרונה בנושא, ולרשימות שפורסמו על ידי גופים בינלאומיים ובהן שמות של גופים שנקבע כי הם מקיימים קשרים אסורים עם איראן. בנוסף, ההנחיות קובעות כי על כל גוף מפוקח לבחון את רמת החשיפה הקיימת בגין סיכונים אלה.
מטרת ההנחיות להגביר את מודעות הגופים המפוקחים להשלכות הכרוכות בהתקשרות עם גורמים ששמם נכלל ברשימות אליהן מפנות טיוטת הנחיות המפקחים, מפאת מעורבותם או סיועם בקידום תכנית הגרעין של איראן, ולהבטיח כי תיקבע על ידם מדיניות מתאימה לטיפול בסיכונים הכרוכים בכך.
טיוטת ההנחיות תידון על ידי כל אחד מהמפקחים מול הגורמים המפוקחים על-ידו, ולאחר מכן יגובשו הנחיות סופיות.