שוק מטבע החוץ בחודש יולי 2011

08/08/2011
08.08.2011                                                                                                                                                                        
 
שוק מטבע החוץ בחודש יולי 2011
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – הדולר התחזק מול השקל והאירו, אך נחלש מול רוב המטבעות בעולם.
במהלך חודש יולי נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.4%, והתחזק מול האירו בכ- 1%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי
שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 0.3%.
במקביל, ביולי הדולר התחזק מול האירו בכ- 1.4%, אך נחלש מול רוב המטבעות בעולם ובכלל זה בכ-1.8% מול הפאונד הבריטי.
תנודתיות שע"ח - ירידה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש יולי לרמה של כ- 9.1%, בהשוואה לכ- 12.6%
בחודש יוני.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה
ועמדה בחודש יולי על רמה ממוצעת של 11.2% בהשוואה לכ-12.9% בחודש יוני.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש יולי ברמה ממוצעת של כ- 10.8% וכ-12.2% בהתאמה.
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר בעסקאות החלף, ובחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יולי הסתכם בכ-116 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-129 בחודש יוני וכ- 113 במאי. נפח המסחר היומי הממוצע
עמד על כ- 5.5 מיליארדי דולר, בהשוואה לכ- 6.2 בחודש יוני וכ- 5.6 במאי.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורורד) הסתכם בחודש יולי בכ-37 מיליארד דולר בהשוואה לכ-41 מיליארד דולר ביוני ולכ-43
מיליארד דולר בחודש מאי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד ביולי בכ-9% בהשוואה לחודש יוני ועמד על כ-1.8 מיליארד דולר.
במהלך חודש יולי רכש בנק ישראל 225 מיליון דולר בעסקאות המרה.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יולי בכ- 14 מיליארד דולר, בהשוואה
לכ-13.2 מיליארד דולר ביוני. הממוצע היומי של נפח המסחר באופציות עלה בכ-4% בהשוואה לחודש יוני ועמד על כ- 654 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף ירד בחודש יולי בכ-13% והסתכם בכ-65 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-75 מיליארד ביוני. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות החלף ירד לרמה של כ- 3.1 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בכ- 3%, ועמד על כ-47% בחודש יולי,
בהשוואה לכ-50% ביוני וכ- 51% במאי.
 
לוחות ותרשימים
 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
116,372 13,729 65,164 37,479 סה"כ יולי-11 (נתון ארעי)
5,542 654 3,103 1,785 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
54,691 7,258 34,483 12,950 תושבי חוץ
52,641 6,855 33,236 12,550 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
61,681 6,471 30,681 24,529 תושבי ישראל
13,655 3,144 1,771 8,740 מזה : סקטור ראלי
20,696 1,049 14,396 5,251 סקטור פיננסי
6,025 100 3,135 2,790 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,412 266 343 803 יחידים+קרנות נאמנות
225 225 בנק ישראל
583 41 47 495 אחרים3
19,085 1,871 10,989 6,225 בנקים מקומיים4
129,441 13,161 75,272 41,008 סה"כ יוני-11
6,164 627 3,584 1,953 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
64,841 6,977 41,942 15,922 תושבי חוץ
63,522 6,867 41,560 15,095 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
64,600 6,184 33,330 25,086 תושבי ישראל
15,270 2,384 3,072 9,814 מזה : סקטור ראלי
22,727 1,134 15,456 6,137 סקטור פיננסי
5,453 2 3,978 1,473 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,369 343 367 659 יחידים+קרנות נאמנות
320 320 בנק ישראל
523 32 99 392 אחרים3
18,938 2,289 10,358 6,291 בנקים מקומיים4

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
   להרחבה לחצו כאן   
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.