הפיקוח על הבנקים ורשות המסים מודיעים על צעדים שמטרתם להקל על תהליך פתיחה וניהול חשבון לבתי עסק

לטיוטת הוראה ניהול סיכוני ציות.


על רקע הכללת עבירת מס במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל ב- 2016, פרסם הפיקוח על הבנקים ביום 13.11.2016 מכתב בנושא - "היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירת מס כעבירות מקור" (
קישור), שפירט מספר דגשים, כמו גם דגלים אדומים שעשויים להיות רלוונטיים יותר לעבירות מס לצורך ניהול סיכוני ציות בבנקים.

לאור התקופה שחלפה והניסיון שנצבר במערכת הבנקאית, הפיקוח על הבנקים ערך במכתב מספר שינויים, בשיתוף רשות המסים ובתאום עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, שמטרתם להקל על תהליכי פתיחת חשבון לעסקים וניהולו, והוא מפורסם כעת כטיוטת הוראה להערות הציבור.

 

השינויים במכתב הפיקוחי:

1. בנק רשאי להסתמך על הצהרות חתומות של לקוח שהוא בית עסק, כאסמכתה לפתיחה ולניהול החשבון, וזאת לצורך ניהול סיכוני ציות מול רשות המסים בישראל; הבנק יעביר העתקים מהצהרות אלו לרשות המסים בישראל בדרך ובמועד שתקבע רשות המסים;

2. הובהר כי חלק מהדגלים האדומים ברשימה שבנספח למכתב לא יחולו על חברות ציבוריות.

 

הפיקוח על הבנקים מעריך כי תיקונים אלה, שצפויים להגביר את הוודאות לבנקים בניהול סיכוני הציות, יסייעו בהפחתת החיכוך עם הלקוחות ובהקלה על פעילותם.