הפיקוח על הבנקים הנחה את המערכת הבנקאית לפעול על פי נוהל חירום, בהתאם להנחיות פיקוד העורף

הפיקוח על הבנקים הנחה את המערכת הבנקאית לפעול לפי נוהל חירום באזורים הרלוונטיים, בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

על פי נוהל החירום, המבוסס על הוראת ניהול בנקאי תקין של הפיקוח על הבנקים בנושא המשכיות עסקית (הוראה 355), על התאגיד הבנקאי להפעיל רק סניפים שהוגדרו מראש כסניפי חירום (סניפי גרעין). במטות הבנקים יועסקו רק עובדים חיוניים המופקדים על תהליכים חיוניים. בהקשר לזאת יודגש, ששירות בנקאי מוגדר כשירות חיוני לציבור.

 

מצ"ב רשימת סניפי חירום (סניפי הגרעין) במערכת הבנקאית.​​