הדיווח החצי שנתי לוועדת הכלכלה אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים – שנת 2017

  
לדוח העמלות המלא 


המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר חדוה בר, הגישה לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו במהלך שנת 2017.

 

להלן עיקרי הדוח:

1. העלות החודשית הממוצעת של ניהול עו"ש ואחזקת כרטיס אשראי לחשבון לקוח יחיד, לשנת 2017, הסתכמה בכ-24.6 ש"ח, ירידה קלה של כ-1% מ-24.8 ש"ח בשנת 2016.

2. במהלך שבע השנים האחרונות (2011–2017) חלה ירידה של כ-16% בסך העלות החודשית הממוצעת לחשבון משק בית ובנקאות פרטית. עלות זו מורכבת מעלות פעילות העו"ש אשר ירדה בכ-35%, ומעלות כרטיסי אשראי אשר עלתה בכ-27%, עלייה שבעיקרה נובעת ממגמת גידול בכמות הכרטיסים שמחזיקים לקוחות בחשבון בודד.

3. בשנת 2017 נכנסו לתוקפן מספר הנחיות שמשמעותן הפחתה נוספת בעמלות בגין השירות הבנקאי. במסגרת זו, החל מ-1 בנובמבר 2017, עמלות כל השירותים הניתנים באמצעים הישירים הופחתו לעומת העמלות אשר נגבות כשמבוצעות באמצעות פקיד. מטרת הפיקוח על הבנקים בדרישה זו היא להבטיח שחיסכון התאגידים הבנקאים מההתייעלות "מגולגל" לצרכנים[1] ולעודד את הציבור לעבור לשימוש בכלים בדיגיטליים המתקדמים (קישור(.[1] הודעה לעיתונות מיום 1.11.2017.