הארכת תוקף המכתב בנושא "עקרונות לקביעת תנאי הכהונה של יושב ראש דירקטוריון בנק בלא גרעין שליטה"

 

המפקח על הבנקים החליט להאריך את תוקף המכתב בנושא "עקרונות לקביעת תנאי הכהונה של יושב ראש דירקטוריון בבנק בלא גרעין שליטה" עד תום חודש דצמבר 2021. הארכת תוקף המכתב נועדה להשלמת האסדרה בנושא. מצורף המכתב שנשלח היום בנידון.​

להרחבה ראו הודעה מתאריך 13.7.21, בה פורסמו טיוטות הוראות בנושא דירקטוריון ותגמול https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/13-7-21.aspx​​