המפקח על הבנקים פרסם היום את הנחיותיו הסופיות כחלק מהגברת המאבק בגורמים המסייעים לתכנית הגרעין של איראן והתוכניות הנלוות לה

01.01.2012
 
המפקח על הבנקים פרסם היום את הנחיותיו הסופיות כחלק מהגברת המאבק בגורמים המסייעים לתכנית הגרעין של איראן והתוכניות הנלוות לה
 
להודעה המלאה בקובץ WORD - לחץ כאן
 
בהמשך להודעה משותפת לבנק ישראל, משרד האוצר ורשות ניירות ערך מיום 7.7.2011, בנושא הגברת המאבק בגורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של איראן ולתכניות הנלוות לה, פרסם היום המפקח על הבנקים, דוד זקן, חוזר סופי בנושא זה לתאגידים הבנקאיים ולחברות כרטיסי האשראי.
החוזר קובע הנחיות לתאגידים המפוקחים על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, על בסיס טיוטת הנחיות שגובשה בתיאום עם יתר הרגולטורים, ומשלבן במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 411 בנושא מניעת הלבנת הון, מימון טרור וזיהוי לקוחות.
החוזר מטיל על דירקטוריון התאגיד הבנקאי לקבוע מדיניות בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות, או ביצוע פעולות עבור לקוחות, עם גורמים מוכרזים ברשימות בינלאומיות כמסייעים לתוכנית הגרעין של איראן והתוכניות הנלוות לה. בהקשר לכך, החוזר מפנה לתיקון חקיקה ולרשימות של גופים בינלאומיים, המתפרסמות על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובהן שמות של גורמים שנקבע כי הם מקיימים קשרים אסורים עם איראן.
בנוסף, התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי מתבקשים להגיש למפקח על הבנקים, עד ליום 31.03.2012, סקר ראשוני שיבחן את מידת חשיפתם לגורמים מוכרזים כאמור.