שוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2012

12/02/2012
12.02.2012                                                                                                                                                                         
 
שוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2012
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר במקביל להחלשות הדולר בעולם
במהלך חודש ינואר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 2.3%, מול האירו השקל נחלש ב- 0.3%, ומול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של
ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל ב- 0.3%.
במקביל, נחלש הדולר בחודש ינואר מול רוב המטבעות בעולם ובכלל זה בכ-2% מול האירו, בכ- 2.3% מול הפאונד הבריטי ובכ- 1.5% מול היין היפני.
תנודתיות שע"ח - ירידה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש ינואר ועמדה על 6.9%, בהשוואה ל- 7.5 %
בחודש דצמבר.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה גם
 כן בחודש ינואר לרמה של 11.3%, בהשוואה ל- 12% בחודש דצמבר.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עמדו בחודש ינואר ברמה ממוצעת של 14% ו- 11.3%
בהתאמה, בהשוואה ל 16% ו- 13.1% בהתאמה בחודש דצמבר.
נפח המסחר בשוק המט"ח – המשך ירידה בנפח המסחר בעסקות החלף ובחלקם של תושבי חוץ בהן, מנגד נרשמה בינואר עלייה בחלקם
של תושבי חוץ בעסקות המרה.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ינואר הסתכם ב-128.8 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-137 בחודש דצמבר וכ- 129 בנובמבר. נפח המסחר
היומי הממוצע ירד בחודש ינואר ועמד על כ- 6.1 מיליארדי דולר, בהשוואה לכ- 6.5 בחודש דצמבר וכ- 5.8 בנובמבר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ינואר בכ-40.5 מיליארד דולר בהשוואה לכ-39.3 מיליארד דולר בדצמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה בינואר בכ-3% בהשוואה לחודש דצמבר ועמד על כ-1.9 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ינואר ב- 12.2 מיליארד דולר, בהשוואה
ל- 9.9 מיליארד דולר בדצמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר באופציות עלה בכ-22% בהשוואה לחודש דצמבר ועמד על כ- 580 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש ינואר בכ-76 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-88 מיליארד בדצמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר
בעסקאות החלף ירד בכ- 13% לרמה של כ-3.6 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בחודש ינואר, בהמשך למגמה ברבעון
האחרון, ועמד על 37.6%, בהשוואה לכ-39% בדצמבר , 40.3% בנובמבר וכ-43.4% באוקטובר.
לוחות ותרשימים
 





 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
128,822 12,177 76,069 40,576 סה"כ ינואר-12
6,134 580 3,622 1,932 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
48,397 6,258 27,706 14,433 תושבי חוץ (נתון ארעי)
45,741 5,708 26,420 13,613 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
80,425 5,919 48,363 26,143 תושבי ישראל
12,059 2,959 2,700 6,400 מזה : סקטור ראלי
32,850 949 26,703 5,198 סקטור פיננסי
8,686 10 4,350 4,326 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,587 296 398 893 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
2,912 61 6 2,845 אחרים3
22,331 1,644 14,206 6,481 בנקים מקומיים4
137,269 9,920 87,994 39,355 סה"כ דצמבר-11
6,537 472 4,190 1,874 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
53,788 4,262 39,259 10,267 תושבי חוץ
51,094 4,158 37,555 9,381 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
83,481 5,658 48,735 29,088 תושבי ישראל
10,815 1,500 2,116 7,199 מזה : סקטור ראלי
38,296 1,035 30,895 6,366 סקטור פיננסי
8,601 495 4,089 4,017 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,543 184 419 940 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
3,712 216 89 3,407 אחרים3
20,514 2,228 11,127 7,159 בנקים מקומיים4

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. כולל עסקות בסניפים וגופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
    להרחבה לחצו כאן  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.  
6. בפברואר 2011 נעשו שיפורים בסיווג הסקטוריאלי