שוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2012

11/03/2012
11.03.2012
 
שוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2012
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – היחלשות השקל מול הדולר, לעומת היחלשות הדולר בעולם.
במהלך חודש פברואר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.88%, מול האירו השקל נחלש ב- 2.8%, ומול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל ב- 1.9%.
הדולר נחלש בחודש פברואר מול רוב המטבעות בעולם ובכלל זה בכ-1.9% מול האירו ובכ- 1.1% מול הלירה סטרלינג, מול היין היפני התחזק הדולר בכ-5.1%.
תנודתיות שע"ח - עלייה בסטיית התקן בפועל לעומת ירידה בסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה בחודש פברואר ועמדה על 8.4%, בהשוואה ל-6.9% בחודש ינואר.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה בחודש פברואר לרמה של 10.3%, בהשוואה ל- 11.32% בחודש ינואר.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש פברואר ברמה ממוצעת של 12.72% ו- 10.44% בהתאמה, בהשוואה ל 14.5% ו- 11.75% בהתאמה בחודש ינואר.
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר הכולל כנגד עלייה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש פברואר הסתכם ב-113.1 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-128.9 בחודש ינואר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 13% בחודש פברואר ועמד על כ- 5.4 מיליארדי דולר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש פברואר בכ-35.5 מיליארד דולר בהשוואה לכ-40.6 מיליארד דולר בינואר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד בפברואר בכ-13% בהשוואה לחודש ינואר ועמד על כ-1.7 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש פברואר ב- 12.2 מיליארד דולר, בדומה לרמתו בחודש ינואר, הממוצע היומי בחודש פברואר עמד על כ- 584 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש פברואר בכ-65 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-76 מיליארד בינואר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות החלף ירד בכ- 14% לרמה של כ-3.1 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בחודש פברואר, בניגוד למגמה בחודשים האחרונים, ועמד על 44.1%, בהשוואה לכ-37.55% בינואר , 39.2% בדצמבר וכ-40.4% בנובמבר. העלייה הייתה בעיקר בחלקם של תושבי חוץ בעסקות החלף, זאת בעיקר כתוצאה מירידה משמעותית בהיקף הפעילות של תושבי ישראל בעסקאות אלו.
לוחות ותרשימים
 

 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
113,111 12,265 65,392 35,454 סה"כ פברואר-12
5,386 584 3,114 1,688 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
49,954 6,318 30,019 13,617 תושבי חוץ (נתון ארעי)
46,375 6,198 27,418 12,759 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
63,157 5,947 35,373 21,837 תושבי ישראל
10,198 2,641 2,046 5,511 מזה : סקטור ראלי
24,929 1,369 19,534 4,026 סקטור פיננסי
7,068 0 3,753 3,315 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,060 291 196 573 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
2,975 79 25 2,871 אחרים3
16,927 1,567 9,819 5,541 בנקים מקומיים4
128,882 12,178 76,119 40,585 סה"כ ינואר-12
6,137 580 3,625 1,933 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
48,397 6,258 27,706 14,433 תושבי חוץ
45,741 5,708 26,420 13,613 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
80,485 5,920 48,413 26,152 תושבי ישראל
12,062 2,963 2,700 6,399 מזה : סקטור ראלי
32,851 949 26,703 5,199 סקטור פיננסי
8,686 10 4,350 4,326 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,593 293 398 902 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
2,912 61 6 2,845 אחרים3
22,381 1,644 14,256 6,481 בנקים מקומיים4

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
     להרחבה לחצו כאן  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.  
 
​​