הטלת עיצומים כספיים על תאגידים בנקאיים

13.03.2012
 
הטלת עיצומים כספיים על תאגידים בנקאיים
המפקח על הבנקים הטיל על בנק הפועלים עיצום כספי בגין גבייה של עמלות בעת סגירת חשבון והעברת פעילות, שלא בהתאם לתעריפון. כמו כן, הטיל המפקח עיצום כספי על בנק דיסקונט בגין החזקת אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי בשיעור העולה על המותר על פי חוק.
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
בהתאם לסמכותו לפי סעיף 11 א' לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א – 1981, הטיל המפקח על הבנקים על בנק הפועלים, עיצום כספי בסך של 600,000 ש"ח, בגין גביית עמלות אשר לא עוגנו בתעריפון העמלות המלא של הבנק.
העיצום הכספי נקבע בעקבות ממצאי ביקורת של הפיקוח על הבנקים שהעלו כי בעת סגירת חשבונות על ידי לקוחות נגבו מהם עמלות שלא עוגנו בתעריפון הבנק. הבנק איתר את החשבונות שחויבו בעמלות כאמור במהלך שבע השנים האחרונות, ופועל לאיתור הלקוחות הזכאים להחזרים כספיים. סכום ההחזרים הכולל בגין חשבונות אלה מסתכם בכ-5 מיליוני ₪. כמו כן, הבנק נקט בצעדים למניעת הישנות הליקויים שנמצאו על ידי הפיקוח על הבנקים בתחום זה.
קנס אזרחי הוטל בחודש דצמבר 2011 על בנק דיסקונט, בסכום של 112,950 ש"ח בגין החזקת אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי בשיעור של 25% שהינו גבוה מהשיעור המירבי של 20% שנקבע לעניין זה בסעיף 11 לחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981.
העיצום הכספי כאמור לעיל, הוטל על בנק דיסקונט מכוח סמכות המפקח על הבנקים על פי סעיף 50ב לחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981, ובהתחשב בכך שהבנק תיקן את ההפרה מייד לאחר שהוסבה תשומת ליבו להתרחשותה.