המפקח על הבנקים פרסם טיוטת הנחיה להגדלת יחס הון הליבה המינימלי במערכת הבנקאית

14.03.2012
 
המפקח על הבנקים פרסם טיוטת הנחיה להגדלת יחס הון הליבה המינימלי במערכת הבנקאית
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
טיוטת ההנחיה קובעת יחס הון ליבה מינימלי של 9% עבור כל הבנקים בישראל, ליישום עד 1.1.2015, ויחס של 10% עבור שני הבנקים הגדולים, ליישום עד 1.1.2017.  
הבנקים מצופים להגדיל את יתרת הונם באופן הדרגתי תוך המשך תמיכתם בצמיחה במשק.  
טיוטת ההנחיה מאפשרת לבנקים לחלק דיבידנדים במידה שהדבר לא יפגע ביכולתם לעמוד בדרישות החדשות.  
נגיד בנק ישראל: " זהו צעד חיוני נוסף לחיזוק איתנות המערכת הבנקאית ולתמיכה ביציבות הפיננסית בישראל. מדובר במהלך מדוד שיאפשר את המשך צמיחת האשראי והמשק".
כחלק מתהליך הדרגתי של אימוץ באזל III בישראל, פרסם היום המפקח על הבנקים, דוד זקן, טיוטת הנחיה הדורשת מבנקים ומחברות כרטיסי אשראי לעמוד ביחס הון ליבה בשיעור מינימלי של 9% החל מיום 1.1.2015. בהתייחס לבנקים הגדולים ביותר, ששיעור נכסיהם עולה על 20% מנכסי המערכת הבנקאית, נקבע בנוסף יחס הון ליבה גבוה יותר, בשיעור של 10% החל מיום 1.1.2017. יעד הון הליבה הגבוה יותר יחול למעשה על שתי הקבוצות הבנקאיות הגדולות, לאומי והפועלים.
ההנחיה גובשה בעקבות המלצות שפרסמה ועדת באזל בחודש דצמבר 2010 (אשר עודכנו ביוני 2011) הידועות כבאזל III. במסמך הוועדה ניתן דגש מיוחד לרמתו ואיכותו של ההון בבנקים, ובמיוחד הון הליבה, נוכח יכולתו לספוג הפסדים באופן שוטף, עם התרחשותם של זעזועים שונים, תוך הבטחת המשך קיומה של פעילות עסקית תקינה. בעקבות המלצות הוועדה, פרסמו רשויות פיקוח במדינות רבות מדיניות הון מחמירה מזו שהותוותה במסמך הוועדה, בין היתר, באמצעות קביעת יחסי הון גבוהים יותר, מועדי יישום מוקדמים יותר או שניהם גם יחד.
יחסי הון הליבה המינימליים החדשים ולוחות הזמנים ליישומם נקבעו תוך שימת לב להמלצות ועדת באזל ולהנחיות רשויות פיקוח במדינות אחרות. כמו כן הובאו בחשבון: רמתו בפועל של יחס הון הליבה בבנקים בישראל, מבנה וסביבת הסיכונים בה פועלת המערכת הבנקאית, והיכולת של הבנקים להגדיל את הלימות הונם ולהמשיך לספק אשראי לתמיכה בפעילות המשק. כפועל יוצא מכך, ועל מנת לאפשר יישום מדורג של ההנחיה, לוחות הזמנים להגדלת הון הליבה נפרסו על פני תקופה של שלוש שנים – עבור יחס הון ליבה של 9%, ועל פני תקופה של חמש שנים - עבור יחס הון ליבה של 10%.
נוכח חשיבותה של הנחיה זו ועל מנת להבטיח את יישומה בלוחות הזמנים שנקבעו, נדרשים הבנקים לעדכן את תוכניות ההון שגיבשו. הפיקוח על הבנקים מצפה מהבנקים להגדיל את הונם העצמי לצורך עמידה בהנחיה זו. חלוקת דיבידנד תתאפשר במידה שלא תיפגע ביכולתם לעמוד בדרישות ההון החדשות.
המפקח על הבנקים: "טיוטת הנחיה זו מהווה המשך לצעדים שננקטו בשנים האחרונות על ידי הפיקוח על הבנקים במטרה לחזק את איתנותם של הבנקים בישראל. צעדים אלה תרמו לעמידתם בזעזועים שפקדו את המשק הישראלי והסביבה הגלובלית בשנים אלו. תפקידנו להמשיך בפעולות שיבטיחו את יכולתם של הבנקים לספק שירותים למשק ולציבור הלקוחות, תוך הבטחת כספי המפקידים".
 
להלן איורים המציגים נתונים השוואתיים על יחסי ההון בישראל ובעולם.
 
למכתב המפקח על הבנקים - לחץ כאן
 
לקובץ שאלות ותשובות בנושא: - לחץ כאן