שוק מטבע החוץ בחודש מרץ 2012

08/04/2012
08.04.2012
 
שוק מטבע החוץ בחודש מרץ 2012
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר, לעומת התחזקות הדולר בעולם.
במהלך חודש מרץ התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 1.35%, ומול האירו בכ- 2.16%, מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל ב- 2.16%.
בעולם התחזק הדולר מול רוב המטבעות בעולם ובכלל זה בכ-0.8% מול האירו ובכ- 2.2% מול יין היפני, מול הפאונד הבריטי נחלש הדולר בכ-0.3%.
תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש מרץ ועמדה על 5.5%, בהשוואה ל-8.4% בחודש פברואר.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה בחודש מרץ לרמה של 9.6%, בהשוואה ל- 10.3% בחודש פברואר.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש מרץ ברמה ממוצעת של 11.9% ו- 10% בהתאמה, בהשוואה ל 12.7% ו- 10.4% בהתאמה בחודש פברואר.
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר הכולל במקביל לירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מרץ הסתכם בכ-104.7 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-113.4 בחודש פברואר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 3% בחודש מרץ ועמד על כ- 5.2 מיליארדי דולר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש מרץ בכ-34.8 מיליארד דולר בהשוואה לכ-35.6 מיליארד דולר בפברואר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה במרץ בכ-2% בהשוואה לחודש פברואר ועמד על 1.75 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש מרץ ב- 10.2 מיליארד דולר לעומת כ-12.4 מיליארד בפברואר, הממוצע היומי בחודש מרץ עמד על כ- 511 מיליון דולר, ירידה בכ- 13% בהשוואה לחודש פברואר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש מרץ בכ-59.7 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-65.4 מיליארד בפברואר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות החלף ירד בכ- 4% לרמה של כ-2.9 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בחודש מרץ, ועמד על כ- 42%, בהשוואה לכ-44.1% בפברואר וכ- 37.5% בינואר. הירידה הייתה בעיקר בחלקם של תושבי חוץ בעסקות החלף, זאת כתוצאה מירידה בהיקף הפעילות היומי הממוצע של תושבי חוץ לעומת עלייה מתונה בממוצע היומי של תושבי ישראל בעסקאות אלו.
לוחות ותרשימים
 

 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
104,682 10,211 59,662 34,809 סה"כ מרץ-12
4,985 486 2,841 1,658 סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
43,908 5,605 24,675 13,628 תושבי חוץ (נתון ארעי)
42,996 5,575 24,456 12,965 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
60,774 4,606 34,987 21,181 תושבי ישראל
9,019 1,234 1,887 5,898 מזה : סקטור ראלי
26,743 1,067 21,372 4,304 סקטור פיננסי
5,092 0 2,944 2,148 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,124 203 429 492 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
3,082 40 1 3,041 אחרים3
15,714 2,062 8,354 5,298 בנקים מקומיים4
113,406 12,357 65,440 35,609 סה"כ פברואר-12
5,400 588 3,116 1,696 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
50,047 6,359 30,009 13,679 תושבי חוץ
46,466 6,239 27,408 12,819 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
63,359 5,998 35,431 21,930 תושבי ישראל
10,292 2,712 2,063 5,517 מזה : סקטור ראלי
25,057 1,369 19,601 4,087 סקטור פיננסי
7,082 0 3,748 3,334 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
982 262 196 524 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
2,985 71 24 2,890 אחרים3
16,961 1,584 9,799 5,578 בנקים מקומיים4

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
     להרחבה לחצו כאן   
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.