מסמך עקרונות לביזור גרעין שליטה

18.04.2012
 
מסמך עקרונות לביזור גרעין שליטה
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
למסמך עקרונות לביזור גרעין שליטה בבנק - לחץ כאן
 
המפקח על הבנקים מפרסם טיוטת מסמך עקרונות להליך מכירת גרעין שליטה של בנק באופן מבוזר, כך שלאחר המכירה יתנהל הבנק ללא גרעין שליטה.  
הציבור מוזמן להעביר הערות לטיוטת מסמך העקרונות עד לתאריך 20.5.12  
בספטמבר 2004 תוקנו חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ופקודת הבנקאות, ובעקבות תיקונים אלו יכול בנק בישראל להתנהל לא רק כבנק עם גרעין שליטה שקיבל היתר שליטה מנגיד בנק ישראל, אלא גם כבנק בהחזקה מבוזרת, ללא גרעין שליטה. משמעות הדבר היא שבעלי שליטה בבנק שקיבלו היתר שליטה מהנגיד, יכולים למכור את גרעין השליטה באחת משתי דרכים: א. למכור את גרעין השליטה לקבוצת שליטה אחרת, אשר קיבלה מראש מהנגיד היתר לשלוט בבנק; ב. למכור את גרעין השליטה באופן מבוזר, כך שאף אחד מהרוכשים לא יחזיק לאחר הרכישה יותר מ-5% מאמצעי השליטה באותו בנק.
לכל מבנה החזקות כאמור יתרונות וחסרונות בהיבט היכולת של הפיקוח על הבנקים לפקח על הבנקים ולהבטיח את ניהולם התקין ויציבותם הפיננסית של הבנקים לאורך זמן. לפיכך, הפיקוח פועל מעת לעת, אם באמצעות יוזמות חקיקה, כמו חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 שהושלם לאחרונה, ואם באמצעות הוראות רגולטוריות, להקטנת הסיכונים הנובעים מהחסרונות של כל מבנה החזקה.
בנק ישראל מפרסם היום טיוטת עקרונות לביזור גרעין שליטה, אשר יחולו על בעלי שליטה שבחרו למכור את גרעין השליטה באופן מבוזר. מטרת העקרונות הנה להבטיח כי בעלי השליטה לשעבר לא ימשיכו לשלוט בבנק בפועל, למרות ביטול היתר השליטה, לאור העובדה שבתקופת המעבר הם עדיין יכולים להחזיק שיעור משמעותי של אמצעי שליטה בבנק. העקרונות קובעים את גבולות שיתוף הפעולה בין בעלי השליטה לשעבר בתקופת המעבר בה יבוזר גרעין השליטה, את הקשר בין בעלי השליטה לדירקטורים, מגבלות בחלוקת דיבידנד בתקופת המעבר, ועוד.
טיוטת מסמך העקרונות מצורפת להודעה זו.
הציבור מוזמן להעביר את הערותיו לטיוטא לא יאוחר מיום 20.5.12