המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמו טיוטת מסמך עקרונות לשליטה בגופים מפוקחים

18.04.2012
 
המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמו טיוטת מסמך עקרונות לשליטה בגופים מפוקחים
הודעה משותפת לבנק ישראל ומשרד האוצר
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
והמפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג, גיבשו מסמך עקרונות משותף למתן היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בגופים מפוקחים ולקביעת תנאים בהיתר. המסמך הוא חלק מהסדרת פעילותם של תאגידים בנקאיים, מבטחים וגופי חיסכון ארוך טווח, בו עוסק כל אחד מהמפקחים בתחום הנתון לפיקוחו. מסמך העקרונות מתפרסם כעת כטיוטא להערות הציבור.המסמך נועד להגביר את ההרמוניזציה והאחידות במדיניות הפיקוחית הנהוגה ביחס למתן היתרי שליטה במוסדות הפיננסיים השונים – מוסדות בנקאיים ומוסדות ביטוח וחיסכון ארוך טווח. המסמך מתפרסם כעת כטיוטא להערות הציבור.
בדצמבר 2010 פרסמו הממונה על שוק ההון, המפקח על הבנקים ויו"ר הרשות לני"ע, בשיתוף עם משרד המשפטים, מסמך משותף ובו רשימת תבחינים לגבי מהימנות נושא משרה, מחזיק אמצעי שליטה ובעל שליטה בגוף מפוקח. כעת, גיבשו המפקחים עקרונות מנחים למתן היתרים לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בגופים מפוקחים. השיקולים שעמדו העומדים לנגד עיני המפקחים בבחינת התאמת מבקש לשלוט בגוף מפוקח הם מחמישה תחומים עיקריים: יושר ויושרה אישיים ועסקיים; חוסן פיננסי; אסטרטגיית השקעה; ניסיון עסקי; ועסקים ועיסוקיםועסקיו ועיסוקיו ה אחרים של מבקש ההיתר. עם זאת, לכל מפקח קיים שיקול דעת עצמאי בקביעת קריטריונים ותנאים למתן היתר.
לאור מסמך העקרונות המשותף, עודכנו גם מסמכי המדיניות הספציפיים שמנחים את כל אחד מהמפקחים בעניין מתן היתרי שליטה והיתרי אחזקה בתחום שבפיקוחו. מסמכים אלה, המפרטים קריטריונים ותנאים כלליים למבקשי היתרים כאמור, מתפרסמים גם הם כטיוטא להערות הציבור.
העקרונות המנחים למתן היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה שנקבעו במסמך העקרונות המשותף, עוסקים במספר נושאים מרכזיים:
 

1) קביעת שיעור החזקה מזערי הנדרש לשם שליטה בגוף מפוקח, כפועל יוצא של גודל הגוף המפוקח.

2) הגבלת הפער בין האינטרס ההוני של בעל שליטה בגוף מפוקח לבין שיעור השליטה בו.
3) קביעת כללים והגבלות לגבי תאגידים באמצעותם רשאי בעל שליטה להחזיק בגוף מפוקח, במטרה להבטיח את יציבות שרשרת השליטה.
4) רישה להון עצמי של מבקש היתר השליטה, כפועל יוצא של היקף השקעתו בגוף המפוקח.
5) מגבלות על אופן מימון השקעה בגוף מפוקח.
6) הגבלת החזקות אחרות ופעילויות נוספות של השולט בגוף מפוקח, לשם מניעת ניגודי עניינים.
7) דרישה להתחייבות של חברי קבוצת השליטה להזרים הון לגוף המפוקח שבשליטתם, בתנאים ובהיקף שייקבע המפקח הרלוונטי.
 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, ציין כי "העקרונות המשותפים משקפים את החשיבות שאנו מייחסים לזהות השולטים בגופים המנהלים כסף עבור אחרים. העקרונות גובשו לאחר בחינה משותפת של המצב הקיים ותוך הצבת מטרות ראויות לעתיד".
המפקח על הבנקים, דוד זקן, הוסיף כי "גיבוש מסמך העקרונות המשותף בוצע כחלק מהליכי התיאום ושיתוף הפעולה המתמשכים בין הפיקוח על הבנקים ואגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כמו כן ציין זקו כי "במערכת הבנקאות קיים גם מבנה של בעלות מבוזרת ללא גרעין שליטה, שהתשתית להתנהלותו התקינה חוזקה לאחרונה באמצעות תיקונים לחוקי הבנקאות".
הציבור מוזמן להעביר הערותיו עד ליום 20.5.12 לאנשי הקשר המפורטים במסמכים המצורפים.
 
למסמך העקרונות המנחים שגיבשו המפקחים - לחץ כאן
 
למסמך הקריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי - לחץ כאן