שוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2012

08/05/2012
08.05.2012                                                                                                                                                                  
 
שוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2012
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – היחלשות השקל מול הדולר לצד מגמה מעורבת של הדולר בעולם.
במהלך חודש אפריל נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.94%, ומול האירו בכ- 0.1%, מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי
 שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל ב- 0.82%.
בשערו של הדולר מול מטבעות עיקריים נרשמה באפריל מגמה מעורבת - הדולר התחזק בכ- 0.8% מול האירו, בכ- 0.5% מול הפרנק השוויצרי, מול
הפאונד הבריטי והיין היפני הדולר נחלש ב- 1.6% ו- 2.36% בהתאמה.
תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש אפריל ועמדה על 3.75%, בהשוואה ל-5.48%
בחודש מרץ.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה
בחודש אפריל לרמה של כ- 8.7%, בהשוואה ל-כ- 9.7% בחודש מרץ.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש אפריל ברמה ממוצעת של 11.22%
ו- 9.76% בהתאמה, בהשוואה ל 11.75% ו- 10.3% בהתאמה בחודש מרץ.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח – עלייה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל לעליה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אפריל הסתכם בכ-99.4 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-104.7 מיליארד בחודש מרץ. נפח המסחר היומי
הממוצע עלה בכ- 11% בחודש אפריל ועמד על כ- 5.8 מיליארדי דולר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אפריל בכ-28.2 מיליארד דולר בהשוואה לכ-34.8 מיליארד דולר במרץ. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד באפריל בכ-4.6% בהשוואה לחודש מרץ ועמד על 1.66 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אפריל ב- 5.7 מיליארד דולר לעומת כ-10.2 מיליארד במרץ, הממוצע היומי בחודש אפריל עמד על כ- 337 מיליון דולר, ירידה בכ- 34% בהשוואה לחודש מרץ.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש אפריל בכ-65.4 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-59.6 מיליארד במרץ. הממוצע היומי של נפח המסחר
בעסקאות החלף עלה בכ- 30% לרמה של כ-3.8 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בחודש אפריל, ועמד על כ- 46.5%,
 בהשוואה לכ-42% במרץ וכ- 44.13% בפברואר. העלייה נבעה בעיקר מהיקף עסקות ההחלף של תושבי חוץ, כאשר בחודש אפריל נרשמה עלייה
של כ-62% בממוצע היומי של תושבי חוץ בעסקות אלו.
לוחות ותרשימים
 

 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
99396 5735 65436 28225 סה"כ אפריל - 12 (נתון ארעי)
5847 337 3849 1660 סה"כ (ממוצע יומי לפי 17 ימי מסחר)
46293 2734 33991 9568 תושבי חוץ
45029 2640 33513 8876 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
53103 3001 31445 18657 תושבי ישראל
9511 1066 2615 5830 מזה : סקטור ראלי
22876 578 18751 3547 סקטור פיננסי
5204 1 2886 2317 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1108 284 314 510 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
2636 34 8 2594 אחרים3
11768 1038 6871 3859 בנקים מקומיים4
104,653 10,257 59,570 34,826 סה"כ מרץ-12
5,233 513 2,979 1,741 סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
43,905 5,638 24,634 13,633 תושבי חוץ
42,993 5,608 24,415 12,970 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
60,748 4,619 34,936 21,193 תושבי ישראל
9,021 1,233 1,887 5,901 מזה : סקטור ראלי
27,008 1,067 21,372 4,569 סקטור פיננסי
4,780 0 2,893 1,887 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,133 207 429 497 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
3,082 40 1 3,041 אחרים3
15,724 2,072 8,354 5,298 בנקים מקומיים4

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
     להרחבה לחצו כאן  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.