שוק מטבע החוץ בחודש מאי 2012

10/06/2012
10.06.2012
 
שוק מטבע החוץ בחודש מאי 2012
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – היחלשות של השקל מול הדולר במקביל להתחזקות משמעותית של הדולר בעולם.
במהלך חודש מאי נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 3.49%, והתחזק מול האירו בכ- 2.92%; מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל ב- 0.36%.
בשערו של הדולר מול מטבעות עיקריים נרשמה במאי התחזקות משמעותית - הדולר התחזק בכ- 6.61% מול האירו, בכ- 6.5% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 4.9% הפאונד הבריטי, אך נחלש מול היין היפני בכ- 1.7% .
תנודתיות שע"ח – עלייה בסטיית התקן בפועל
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה בחודש מאי ועמדה על 5.4%, בהשוואה ל-3.7% בחודש אפריל.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה בחודש מאי לרמה של כ- 8.3%, בהשוואה ל-כ- 8.7% בחודש אפריל.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו, ועמדו בחודש מאי ברמה ממוצעת של 11.9% ו- 10.2% בהתאמה, בהשוואה ל 11.2% ו- 9.7% בהתאמה בחודש אפריל.
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל לירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מאי הסתכם בכ-130 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-99 מיליארד בחודש אפריל. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 2.7% בחודש מאי ועמד על כ- 5.7 מיליארדי דולר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש מאי בכ-36.3 מיליארד דולר בהשוואה לכ-28.3 מיליארד דולר באפריל. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד במאי בכ-5% בהשוואה לחודש אפריל ועמד על 1.58 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש מאי ב- 13 מיליארד דולר לעומת כ-6 מיליארדים באפריל, הממוצע היומי בחודש מאי עמד על כ- 570 מיליוני דולרים, עלייה בכ- 68% בהשוואה לחודש אפריל.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש מאי בכ-81 מיליארדי דולר, בהשוואה לכ-65.5 מיליארדים באפריל. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות החלף ירד בכ- 8% לרמה של כ-3.5 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בחודש מאי, ועמד על כ- 39%, בהשוואה לכ-46% באפריל וכ- 42% במרץ. הירידה נבעה בעיקר מהיקף עסקות ההחלף של תושבי חוץ, כאשר בחודש מאי נרשמה ירידה של כ-29% בממוצע היומי של תושבי חוץ בעסקות אלו.
לוחות ותרשימים
 

 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
130,948 13,107 81,494 36,347 סה"כ מאי - 12 (נתון ארעי)
5,693 570 3,543 1,580 סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר)
51,275 5,056 32,881 13,338 תושבי חוץ
49,238 4,880 31,881 12,477 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
79,673 8,051 48,613 23,009 תושבי ישראל
12,116 3,073 2,158 6,885 מזה : סקטור ראלי
35,752 1,848 28,977 4,927 סקטור פיננסי
7,959 590 5,188 2,181 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,128 407 130 591 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
3,397 94 19 3,284 אחרים3
19,321 2,039 12,141 5,141 בנקים מקומיים4
99,476 5,771 65,433 28,272 סה"כ אפריל-12
5,852 339 3,849 1,663 סה"כ (ממוצע יומי לפי 17 ימי מסחר)
46,329 2,763 33,983 9,583 תושבי חוץ
45,063 2,669 33,503 8,891 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
53,147 3,008 31,450 18,689 תושבי ישראל
9,517 1,068 2,608 5,841 מזה : סקטור ראלי
22,884 585 18,756 3,543 סקטור פיננסי
5,204 1 2,886 2,317 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,111 282 314 515 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
2,658 34 15 2,609 אחרים3
11,773 1,038 6,871 3,864 בנקים מקומיים4

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
     להרחבה לחצו כאן  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.  
 
​​