הפיקוח על הבנקים מנחה את המערכת הבנקאית בדבר ההיערכות הנדרשת נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור

 

לטיוטה

לאור התגברות הסיכונים לתאגידים הבנקאיים בקשר עם ניצולם לצורך העלמות מס של לקוחות, וכן כניסתו לתוקף של תיקון לחוק איסור הלבנת הון אשר הוסיף עבירות מס חמורות לרשימת עבירות המקור, הפיקוח על הבנקים פרסם היום  טיוטת מכתב למערכת הבנקאית בנושא "היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור".

מכתב זה מתווסף על  מכתב המפקח על הבנקים בנושא "ניהול סיכונים הנובעים מפעילות חוצת גבולות של לקוחות (cross-border )", שפורסם ביום 16.3.2015, שנתן דגש על חבויות מס מחוץ למדינה בה נפתח החשבון.
טיוטת המכתב מורה לתאגידים הבנקאיים לבחון את השינויים הנדרשים במדיניות ובהערכת הסיכון, לעדכן את הבקרות ואת מערכי ההדרכה, ועוד. בנוסף, המכתב מפרט רשימה של "דגלים אדומים" – דפוסי פעולה שעשויים להצביע על ביצוע עבירות מס בידי לקוחות שעל הבנק לזהות, ולבקש הסברים מהלקוחות בגינם
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "המציאות החוקית בה פועלים כיום תאגידים בנקאיים בארץ ובעולם מטילה על התאגיד הבנקאי אחריות רבה בכל הקשור לזיהוי ודיווח בגין פעילות חריגה של לקוחותיו, ומגדילה את סיכון הציות אליו חשוף התאגיד הבנקאי. התיקון לחוק, הנותן כלים בידי הבנקים להפחית את הסיכון, יצריך הבנה ושיתוף פעולה מצד הלקוחות, אשר עשויים לחוש שהמידע הנדרש פוגע בפרטיותם או בחופש העיסוק שלהם. ההבהרות שמכתב זה נותן למערכת הבנקאית ולציבור יסייעו להקטין את המתיחות בין הבנקים ללקוחות בהקשר זה"
כחלק מגיבוש המכתב התייעץ הפיקוח על הבנקים עם רשות המיסים בישראל ועם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.