החל ממחר, 14/11/2018, המשנה לנגידה, ד"ר נדין בודו טרכטנברג, תשמש כממלאת מקום הנגיד

13/11/2018

על פי חוק בנק ישראל התש"ע (2010), המשנה לנגיד ימלא את מקומו של הנגיד במידה והנגיד חדל לכהן בתפקידו, ויהיה מוסמך להשתמש בסמכויותיו כל עוד לא מונה נגיד חדש. לאור זאת, החל ממחר, 14/11/2018, ועד לכניסתו לתפקיד של הנגיד החדש, תשמש המשנה לנגידה, ד"ר נדין בודו טרכטנברג, כממלאת מקום הנגיד ותהיה מוסמכת להשתמש בסמכויות המוקנות לנגיד. מועד כניסתו של הנגיד החדש לתפקיד ייקבע לאחר אישור מינויו על ידי הממשלה.