המפקח על הבנקים מפרסם טיוטת הוראה לפיה הבנקים ידרשו להגדיל את כריות ההון כנגד תיק האשראי לדיור

מסמך שאלות ותשובות

לטיוטה

גיליון נתונים וגרפים

המפקח על הבנקים, דוד זקן, פרסם היום טיוטת הוראה להתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני בנקאות בנושא הקצאת הון בגין תיק האשראי לדיור. ההוראה קובעת, שמעבר ליעדים שקבע המפקח ליחס הון עצמי רובד 1 עבור התאגידים הבנקאיים (9% עד שנת 2015, ו-10% עד 2017 לשני הבנקים הגדולים), יהיה על התאגידים הבנקאיים להגדיל את יעד הון עצמי רובד 1 בשיעור המבטא 1% מיתרת תיק האשראי לדיור. מועד התחולה לעמידה ביעד ההון שנקבע בטיוטת ההוראה הוא 1 בינואר 2017, כאשר היישום יהיה הדרגתי.

טיוטת ההוראה פורסמה לנוכח הגידול המתמשך באשראי לדיור ובחלקו בסך תיק האשראי הבנקאי (איור 1 ואיור 2). מטרת ההוראה היא להגדיל את כריות ההון שהמערכת הבנקאית מקצה כנגד תיק האשראי לדיור, בשל עלייה בסיכונים הגלומים בתיק זה, ובכך להביא לחיזוק יכולתם של הבנקים לספוג הפסדים בלתי צפויים ולחיזוק היציבות הפיננסית בכללותה.

 

בבחינת הסיכון הגלום בתיק האשראי לדיור עולה חשש כי המשך התרחבותו של האשראי לדיור מגדיל את הסיכונים בתיק זה, בעיקר נוכח המתאם בין הסיכונים הגלומים בתיק האשראי לדיור לבין תיק האשראי לענף הבינוי והנדל"ן והמתאם בין תיק האשראי לדיור לתיק האשראי הצרכני שניתן למשקי הבית. בהקשר זה נציין כי קצב גידולו השנתי הממוצע של האשראי הצרכני (אשראי לאנשים פרטיים שלא לדיור) עמד בשנים האחרונות על כ-7% (איור 3 ואיור 4).  
 
צעד זה צפוי להגדיל את דרישות ההון מהמערכת הבנקאית בכ-2.7 מיליארדי ש"ח, כאשר דרישת ההון שונה מבנק לבנק (דיפרנציאלית) בהתאם להיקף תיק האשראי לדיור שלו כמפורט להלן:
 
 
לאומי
דיסקונט
הפועלים
אגוד
מזרחי
הבינלאומי
ירושלים
אומדן לתוספת ההון
(נק' אחוז)
0.3
0.2
0.2
0.3
0.8
0.3
1.0
אומדן במיליוני ש"ח
720
200
540
70
940
180
70

 

 
המפקח על הבנקים, דוד זקן: הניסיון בעולם מלמד כי משברים במערכת הבנקאית מתפתחים פעמים רבות כתוצאה מחשיפת הבנקים לאשראי לדיור ולענף הנדל"ן ובעיקר על רקע התרחבות מואצת של היקפי המשכנתאות. קיים חשש כי הערכת הסיכונים הגלומים בתיק האשראי לדיור, בפרט לנוכח משקלו בתיק האשראי הבנקאי, לוקה בחסר, בין היתר, בשל העובדה שבעת גאות היסטוריית ההחזרים של לווי האשראי לדיור טובה בהשוואה לסוגי אשראי אחרים.  

 

 
איור 1: יתרת ההלוואות למטרת מגורים, סך המערכת הבנקאית, אוגוסט 2004 עד יולי 2014
 
  
14-09-2014-1H.png

 

 
איור 2: התפלגות יתרת האשראי המאזני, חמש הקבוצות הבנקאיות  דצמבר 2007 ויוני 2014
 
 

14-09-2014-2H.png

 
 
 
 
איור 3: שיעור השינוי ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2008 עד 2014 1
 14-09-2014-3H.png

1)        במונחים שנתיים.
 
 
איור 4: השינויים ביתרת האשראי המאזני בענפי משק מרכזיים, חמש הקבוצות הבנקאיות, 2000 עד 2014
2000=100
 
 
 14-09-2014-4H.png