עיקרי דברי נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, והמפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, בועדת הכספים של הכנסת בנושא ריבית המשכנתאות

 
 
·     המדיניות המרכזית הנדרשת לטיפול בשוק הדיור כדי לסייע למשקי הבית היא המשך המאמצים להגדלת היצע הדירות, בדגש על אזורי ביקוש.
·     עליית הסיכון בתחום המשכנתאות וצעדי הפיקוח הובילו לתמחור הולם יותר של הסיכונים, ולאחר שנים של ירידה מתמשכת בריבית על המשכנתאות, בשנה האחרונה חלה עליה מסויימת בריבית זו.
 
·     בנוסף להגדלת היצע הדירות ישנם כלים נוספים שיכולים להקל על הלווים, כגון הלוואות זכאים. הגדלה מדודה של פעילות המוסדיים במתן אשראי לדיור תפעל להוזלת מחירי המשכנתאות.
 
הנגידה, ד"ר קרנית פלוג:
·     מחירי הדירות עלו בישראל בשנים האחרונות בשיעור משמעותי, תופעה שאינה ייחודית לישראל התגובה לעליית מחירי הדירות באמצעות גידול בהתחלות הבנייה הייתה איטית מאוד, ורק בשנים האחרונות ראינו עלייה של התחלות הבנייה לרמה שלהערכתנו תואמת פחות או יותר את הצורך הדמוגרפי השוטף.
·     ריבית בנק ישראל, שהופחתה לרמה כמעט אפסית על מנת לתמוך בצמיחה, בתעסוקה, וביציבות המחירים במשק, השפיעה כמובן גם  על ריבית המשכנתאות. חשוב לזכור בהקשר זה, כי הריבית על המשכנתאות מושפעת גם מהתשואות ארוכות הטווח בשוק אגרות החוב, מהערכות הסיכון של הבנקים אודות שוק האשראי לדיור, ועוד, ועל רקע זה אנו עדים לעלייה מסויימת בריבית המשכנתאות בשנה האחרונה.
·     המדיניות המרכזית הנדרשת לטיפול בשוק הדיור כדי לסייע למשקי הבית היא המשך המאמצים להגדלת היצע הדירות, בדגש על אזורי ביקוש. חשוב לזכור שהמדינה היא ששולטת במרבית הקרקעות וגם בהליכי התכנון. משרד האוצר עושה מאמצים חשובים מאוד בתחום זה, ויש להמשיכם.
·     יש להגדיל את היקף הקרקע הזמינה לבנייה באזורי הביקוש, להביא לקיצור משך הזמן מתכנון הבנייה ועד לתחילת הבנייה, להגדיל הסנכרון בין תכניות בנייה לפיתוח תשתיות
·     יש להמשיך בקידום התהליך לכניסת חברות בנייה זרות לארץ, ובכך לסייע בצמצום פער הפריון של ענף הנדל"ן, אימוץ טכנולוגיות חדשות.
 
·         כלים נוספים בתחום המשכנתאות שיכולים להקל על הלווים:
o    ניתן לסייע לנוטלי המשכנתאות באמצעות הלוואות זכאות גבוהות יותר, במחירים נוחים יותר – כפי שהיה בעבר. היקף ההלוואות לזכאים כמעט התאפס בשנים האחרונות. לאחרונה הופחתה הריבית על הלוואות מסוג זה, וניתן להרחיב את השימוש בכלי זה כדי לסייע לאוכלוסיית הזכאים.
o    הגדלת משקלם של המוסדיים במתן אשראי לדיור, בין השאר באמצעות איגוח, תוכל להגדיל את היצע האשראי ולהפחית את מחירו. יש לעשות זאת במשורה, על מנת לוודא שתהליך זה לא יביא להתגברות מחודשת של הביקושים למשכנתאות ולדירות, ובכך לעלייה נוספת במחירי הדירות.
 
 
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר:
·     כתוצאה מעליית מחירי הדירות משקי הבית נטלו הלוואות גבוהות יותר ולתקופות זמן ארוכות יותר. כתוצאה מכך הסיכון הטמון בהלוואות לדיור עלה, הן מנקודת מבט הצרכן והן מנקודת מבט הבנקים.
·     בתגובה לעליה בסיכונים בתחום הדיור הפיקוח על הבנקים פעל בשורה של צעדים, להגנה על הצרכנים ושמירה על יציבות המערכת הבנקאית.
·     צעדי הפיקוח הובילו לתמחור הולם יותר של הסיכונים, לאחר שנים של ירידה בריבית על המשכנתאות, בשנה האחרונה חלה עליה מסוימת בריבית זו.
·     בנוסף, בכדי לתמוך בהגדלת היצע הדירות, אפשרנו לבנקים להגדיל את היצע האשראי לענף הנדל"ן, באמצעות הכרה במכירת סיכון שביצעו הבנקים למבטחי משנה בחו"ל; כמו כן, הקלנו על מחוסרי דיור שרוכשים דירות בפרויקטים של המחיר למשתכן.