בשנת 2017 בנק ישראל ירכוש 1.5 מיליארד דולר במסגרת התכנית לקיזוז השפעת הפקת הגז על שער החליפין

 
כפי שהצהיר בנק ישראל ב-13.5.2013 הבנק ירכוש בשנים הבאות מט"ח בהתאם לאומדן ההשפעה של הפקת הגז על מאזן התשלומים. הערכות הבנק להשפעה הכוללת על מאזן תשלומים כתוצאה מהפקת הגז ורכישות המט"ח יעודכנו מעת לעת ויפורסמו לציבור.
 
בנק ישראל מעריך כי ההשפעה הכוללת של הפקת הגז על מאזן התשלומים תסתכם בשנת 2017 ב-1.5 מיליארד דולר, והבנק ירכוש בשנת 2017 מט"ח בהתאם. ההערכה הושפעה, בין השאר, מירידת מחירי האנרגיה בעולם, אשר מפחיתה את ההשפעה של הפקת הגז הטבעי בישראל על שער החליפין.
 
תוכנית רכישות זו מהווה כלי נוסף במדיניות המוניטרית של בנק ישראל ומדיניות שער החליפין העיקבית איתה. בנק ישראל ימשיך לפעול בשוק המט"ח במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין, אשר אינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים או כאשר שוק המט"ח אינו מתפקד כיאות.