סקירת דיווח בנקאות בתקשורת - צריכת שירותי בנקאות בערוצים ישירים במשקי בית ובעסקים - סיכום שנת 2018

  •  שנת 2018 התאפיינה בהמשך מגמת הגידול בשימוש הלקוחות בערוצים הישירים בבנקאות. עידוד השימוש בערוצים ישירים תורם להנגשת השירותים הבנקאיים ולהוזלת עלויות של שירותים אלו עבור הלקוחות.
  •  נמשך הגידול בשיעור הפעולות שנעשות על-ידי משקי בית בערוצים ישירים - הגידול ניכר בכל סוגי הפעולות ובכל הבנקים. שיעור הפעולות שנעשו במשקי בית בערוצים הישירים בכלל המערכת עמד על 60% בשנת 2018 לעומת 55% בשנת 2017 ו- 45% בשנת 2016.
  •  משקי הבית מעדיפים באופן בולט את הערוצים הישירים למידע - כ-86% מהפניות למידע הן לערוצים הישירים, כאשר ההעדפה הראשונה בכל הגלאים הינה קבלת מידע באמצעות האפליקציה (45% מהפניות).
  •  ברוב הבנקים חלה בשנת 2018 עליה בשיעור השימוש של עסקים בערוצים הישירים. אך למרות העלייה, שיעורי השימוש של העסקים בערוצים הישירים, נמוכים, בהשוואה למשקי הבית בעיקר בגלל הצורך בפתרונות ייעודיים לעסקים.
  •  הפיקוח על הבנקים פעל וממשיך לפעול בכדי לאפשר את המעבר לערוצים הישירים וזאת באמצעות הסרת חסמים רגולטוריים.
  •  בסקר שביעות רצון שערך הפיקוח על הבנקים, עלה שמשקי בית שפועלים באפליקציה הבנקאית או באתר האינטרנט של הבנק, מאוד מרוצים משירותי הבנקאות שלהם.​