הרחבת הגילוי לציבור של תאגידים בנקאיים בנוגע לפעילותם בתחומי סביבה, חברה וממשל (ESG)

 

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "העדכונים המוצעים להוראות שפרסמנו היום יביאו לשיפור נוסף של הגילוי לציבור של המערכת הבנקאית על סיכוני אקלים וסיכונים סביבתיים אחרים, ועל השפעת התאגידים הבנקאיים על החברה והקהילה, בהתאם לאמות-מידה מיטביות שמיושמות על ידי בנקים מובילים בעולם. צעד זה משתלב היטב בצעדים נוספים שלנו לחיזוק תרומת המערכת הבנקאית לסביבה ולחברה, ולשיפור קיימות המערכת הבנקאית והמשק לטווח הארוך. לאור החשיבות הרבה שאנו מייחסים לנושא, ועל רקע ההתפתחויות המשמעותיות שממשיכות להתרחש בעולם בשנים האחרונות, בכוונתנו להמשיך לפעול כדי לשפר את הניהול והגילוי של היבטי הסביבה והחברה במערכת הבנקאית."

 

בשנים האחרונות גוברת ההכרה הגלובלית בעוצמת סיכוני האקלים וסיכונים סביבתיים אחרים על מערכות פיננסיות וכלכליות, כמו גם ההכרה בחשיבות תרומת המערכת הבנקאית לחברה. בהתאם לכך, מדינות ורשויות רבות ברחבי העולם נוקטות בשנים האחרונות פעולות בקצב הולך ומואץ, שנועדו לצמצם את הסיכונים המתפתחים ולהגביר מעורבות פעילה של תאגידים ושל בנקים בהיבטי סביבה וחברה.

כפי שהובהר בעבר, הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה ותיעדוף גבוה לקידום הנושא. במסגרת זו, ובהמשך להרחבת הגילוי לציבור בנושאי סביבה, חברה וממשל (ESG) בדוחות לציבור לשנת 2021, הפיקוח על הבנקים פרסם היום עדכונים מוצעים נוספים להוראות הדיווח לציבור (מצ"ב קישור) , הכוללים דרישה להרחבה נוספת של הגילוי שניתן לציבור על ידי תאגידים בנקאיים על היבטי סביבה, חברה וממשל (ESG), לאור ההתפתחויות והניסיון שנצבר בשנה האחרונה במערכת הבנקאית בישראל ובמערכות בנקאיות בעולם.

 

במסגרת זו:

1. הורחבה ההתייחסות למידת המעורבות של הדירקטוריון ושל ההנהלה של התאגיד הבנקאי בנדון.

2.נוספו דוגמאות לנושאים מסוימים שלגביהם מומלץ לתת גילוי בהתייחס לניהול סיכוני אקלים לצד ניהול סיכונים והזדמנויות סביבתיים אחרים, ובכלל זה התייחסות רחבה יותר לאופן ניהול הסיכונים וההזדמנויות שזוהו, לרבות המדדים והיעדים בהם נעשה שימוש על ידי התאגיד הבנקאי בהקשר זה.

3.הורחבו הדוגמאות לגילוי על השפעת התאגיד הבנקאי על החברה והקהילה, לרבות התייחסות לאופן בו נקבעת אסטרטגיית ההשפעה של התאגיד הבנקאי, וכן התייחסות לפעילויות שלו בנושאים, כגון: הנגשת שירותים, דיאלוג עם הקהילה ומעורבות חברתית, וכן גיוון, הכלה ושוויון הזדמנויות בסביבת העבודה.

עדכונים אלה משתלבים בפעילות הנמשכת של הפיקוח על הבנקים בקביעת דרישות דיווח וגילוי מיטביות לתאגידים הבנקאיים, והם יחולו על דוחות סביבה, חברה וממשל של תאגידים אלו לשנת 2022 ואילך.

 

מובהר כי הפיקוח על הבנקים ערוך להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות בפרקטיקות מובילות של ניהול וגילוי לציבור של בנקים בעולם בנושאים אלה, וימשיך להתאים בעתיד את הוראותיו לפרקטיקות אלה, ככל שיידרש.

 

לדף טיוטות באתר הבנק

לקובץ טיוטת הוראה​