ממצאים עיקריים ודרישות מתוך דוחות ביקורת של הפיקוח על הבנקים בנושא פעילות בחדרי עסקאות בתחום נגזרים הנסחרים מעבר לדלפק

תמצית

  • פעילות הנגזרים בחדרי עסקאות של הבנקים מבוצעת עבור לקוחותיהם ועבור עצמם, והיא מהווה כלי חשוב לחברות עסקיות ולבנקים לגידור סיכונים- כגון סיכונים כנגד שינויים בשערי מטבעות או שינויים בריביות. לעיתים היא גם משמשת לקוחות להפיק רווחים מתנודות במחירים בשוק, כלומר לפעילות ספקולטיבית.
  • הפעילות בחדרי עסקאות בכלל ובמכשירים נגזרים בפרט הינה פעילות מורכבת ודינמית מאוד, ובאופן טבעי מהווה מוקד סיכון גבוה.
  • בהתאם לכך, הפיקוח על הבנקים דורש מהבנקים לקיים בקרות הדוקות, גם ברמה יומית ותוך יומית, וניהול סיכונים בלתי תלוי, ומקפיד לבצע באופן שוטף ביקורות ובדיקות בהיבטי סיכון שונים הכרוכים בפעילות זו.
  • בסקירה זו נציג את עיקרי פעילות הפיקוח על הבנקים בשנים האחרונות בתחום זה. סקירה זו, בדומה לסקירות קודמות שפורסמו במהלך השנה האחרונה, נועדה להאיר לציבור חלק מפעילות הביקורת ופעילות פיקוח נוספת שמבצע הפיקוח על הבנקים אל מול המערכת הבנקאית באופן שוטף.
  • הבדיקות של הפיקוח על הבנקים העלו שככלל היקפי הפעילות של הבנקים בישראל בתחום הנגזרים הינם נמוכים יחסית ורמת חשיפתם לסיכוני שוק בפעילות בנגזרים הינה ברמה שאינה גבוהה. בהיבטים אלה הם מיישמים מדיניות שמרנית וזהירה יותר משל בנקים גדולים רבים בחו"ל.
  • עם זאת, מערכי הניטור והבקרה של חלק מהבנקים הישראלים על הפעילות אינם הדוקים במידה מספקת, בהתחשב בסיכונים הפוטנציאליים. סיכונים אלה כוללים בין היתר סיכון להפסדים כתוצאה מטעויות אפשריות של סוחרים, מנהלים ועובדים אחרים ביחידות הבקרה על הפעילות, וסיכון להפסדים ממעילות, הונאות והתנהגות לא אתית של עובדים.
  • בהתאם לכך, הפיקוח על הבנקים פועל באופן אינטנסיבי במגוון הכלים שברשותו לחיזוק הבקרות ולצמצום הסיכונים התפעוליים והאחרים הגלומים בפעילות כפי שהיא מתנהלת כיום.​