המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע השני של שנת 2020

להודעה במלואה כולל גרפים

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל בהמשך למגמה ארוכת הטווח

 במהלך הרביע השני התחזק השקל מול הדולר והאירו בשיעור של כ-2.8% ו-0.5% בהתאמה, בניגוד להיחלשותו ברביע הראשון על רקע משבר הקורונה.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל ב- 1.6%. התחזקות השקל מול שותפות הסחר העיקריות במהלך הרביע הינה המשך של המגמה ארוכת הטווח, כפי שמשתקף בתרשים 1.

לאחר שבסוף הרביע הראשון היו עודפי ביקוש לדולרים שהובילו להתחזקות הדולר מול רוב המטבעות על רקע משבר הקורונה, במהלך הרביע השני נחלש הדולר מול רוב המטבעות העיקריים, למעט הפאונד הבריטי מולו התחזק הדולר בכ-0.5% (תרשים 2).


​​​