הפיקוח על הבנקים קורא לבנקים לנקוט בגישה זהירה ושמרנית בחלוקת דיבידנדהפיקוח על הבנקים מבהיר כי לאור המגמה הגוברת של יציאה ממשבר הקורונה ולאור איתנותם של הבנקים בישראל שמאפשרת להם לתמוך בפעילות הכלכלית של המשק, אין מניעה שבנקים יבחנו חלוקת דיבידנד על בסיס גישה זהירה ושמרנית, הלוקחת בחשבון את רמת אי הוודאות הגבוהה של המשך משבר הקורונה והשלכותיו העתידיות. עמדת הפיקוח על הבנקים היא שחלוקה בסכום הגבוה מ-30% מרווחי שנת 2020 אינה נחשבת כתכנון הון זהיר ושמרני.

  • המערכת הבנקאית בישראל איתנה, והבנקים נהנים מעודפי הון ונזילות.
ככלל, הבנקים צלחו את משבר הקורונה עד כה ומצויים ביחסי הון הגבוהים מיחסי ההון המזעריים הנדרשים וצפוי שהבנקים יוכלו להמשיך ולתמוך בפעילות הכלכלית של המשק במהלך היציאה מהמשבר.
  • אנו מצויים עדיין בסביבה של אי ודאות באשר להמשך המשבר הבריאותי ובאשר להשלכות הכלכליות הנלוות לו, לרבות על הבנקים.
למרות המגמה הגוברת של יציאה ממשבר הקורונה, רמת אי הוודאות עדיין גבוהה וקיים סיכון שחלק מהשפעות המשבר טרם קיבלו ביטוי או טרם התממשו. אי הוודאות והסיכון האמורים מחייבים המשך תכנון הון זהיר ושמרני. בנוסף, הפיקוח על הבנקים מצפה כי הבנקים ימשיכו לנצל את עודפי ההון שלהם להגדלת האשראי ויסייעו למשק הישראלי בתהליך היציאה מן המשבר.
  • הבנקים נדרשים לתכנון הון שמרני, זהיר ומוקפד.  
על רקע האמור, על דירקטוריון של בנק ששוקל חלוקת דיבידנד לנקוט בגישה זהירה ושמרנית ועליו לבסס החלטה בדבר חלוקת דיבידנד על תחזית שמתייחסת להשפעות עתידיות של משבר הקורונה על החשיפות של הבנק ועל הונו. עמדת הפיקוח על הבנקים היא כי חלוקת דיבידנד בסכום הגבוה מ-30% מרווחי שנת 2020 אינה נחשבת כתכנון הון זהיר ושמרני.

  

 

להודעה הראשונה בנושא שפורסמה ב-29/03/2020:

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/29-3-2020a12.aspx       

להודעה שניה בנושא שפורסמה ב-7/3/2021:

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/7-3-21.aspx