התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) ברביע הרביעי של 2015

לגיליון אקסל - גרפים ונתונים

לניתוח התפתחויות החוב בשנת 2015 כולה ראו 'החוב של המגזר הפרטי' בחלק א' של פרסום 'מבט סטטיסטי 2015'. לפירוט נוסף של הגדרות, מושגים והסברים, ראו "מערכת נתוני האשראי בישראל" בחלק ב' של פרסום 'מבט סטטיסטי 2015'.
 
יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה ברביע הרביעי של שנת 2015 בכ-2.4 מיליארדי ש"ח (0.3%) והסתכמה בכ-809 מיליארדים. יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-7.5 מיליארדים (1.6%) ועמדה בסוף הרביע על כ-475 מיליארדים.
 
 
א. החוב של המגזר העסקי
·     מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע הרביעי של שנת 2015 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-2.4 מיליארדי ש"ח והסתכמה בכ-809 מיליארדים. עלייה זו נבעה מגידול כמותי של כ-4.8 מיליארדים שהורכב בעיקרו מגידול בהלוואות מהבנקים ומהגופים המוסדיים, ומהקטנה כמותית באג"ח סחירות ולא סחירות בישראל ובהלוואות מחו"ל. הגידול הכמותי קוזז בחלקו כתוצאה מהשפעת ירידת מדד המחירים לצרכן בכ-0.7% ומייסוף בשער החליפין של השקל מול הדולר של כ-0.5%, אשר הקטינו את השווי של החוב הצמוד למדד והחוב הנקוב והצמוד במט"ח.
·     בחודשים ינואר-פברואר 2016 הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-0.8 וכ-4.1 מיליארדי ש"ח בהתאמה, רובן בהנפקות של אג"ח סחירות; ממוצע הגיוסים בחודשיים אלו דומה לממוצע הגיוסים בשנת 2015 העומד על כ-2.5 מיליארדים.

ב. החוב של משקי הבית
·      יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע הרביעי של שנת 2015 בכ-7.5 מיליארדי ש"ח (1.6%) והסתכמה בכ-475 מיליארדים. יתרת החוב לדיור עלתה בכ-4.2 מיליארדי ש"ח ועומדת על כ-322 מיליארדים.
·      בחודש ינואר 2016 חלה ירידה עונתית בחלקה בביצועי המשכנתאות (נטילות של משכנתאות חדשות), והם הסתכמו בכ-4.7 מיליארדי ש"ח, נמוך מממוצע הביצועים של שנת 2015 העומד על כ-5.4 מיליארדים.(איור 3).

ג. עלויות החוב במשק
·     בחודש דצמבר התרחב פער הריביות במגזר הלא צמוד בכ-0.04 נק' האחוז, בעיקר כתוצאה מעליה בריבית על יתרת האשראי. 
·     המרווח בין תשואת מדד אג"ח החברות הצמוד, תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות נותר בממוצע בחודש ינואר ללא שינוי ברמה של כ-1.6 נק' האחוז.  
·     בחודש ינואר הריבית הממוצעת על משכנתאות חדשות לא צמודות (ריבית משתנה) עלתה בכ-0.07 נק' אחוז. הריבית הממוצעת על משכנתאות חדשות צמודות למדד (ריבית קבועה) עלתה גם כן בכ-0.21 נק' אחוז.
 
 
ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף יתרות האשראי במשק, קישור לנתוני
משכנתאות
.

להמשך ההודעה הכוללת תמונות וגרפים