המפקח על הבנקים מפרסם להערות הציבור מסמך בנושא הקמת אגודות בנקאיות בישראל

להודעה זו כמסמך Word

הזמנת הציבור להציג עמדתו

טיוטה - תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן, פרסם היום טיוטה להערות הציבור, בנושא תנאי הסף להקמת אגודות בנקאיות בישראל, והשלבים הנדרשים להקמתן. צעד זה הוא נדבך נוסף באימוץ המלצות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות, ומצטרף לצעדים נוספים שננקטים על ידי הפיקוח על הבנקים להגברת התחרות במערכת הבנקאית, ופרט - להגדלת מספר השחקנים בתוך המערכת הבנקאית ומחוצה לה.

"אגודה בנקאית" היא התאגדות פיננסית שיתופית  בבעלות ובשליטת החברים, שאינה פועלת למטרות רווח. אגודה בנקאית נועדה לאפשר לחבריה שירותי ניהול חשבון בנק, חיסכון, קבלת הלוואות, וקבלת שירותים בנקאיים בסיסיים נוספים. שירותים מצומצמים אלו עשויים לספק מסגרת לניהול פעילות עובר ושב, ויכולים להוות תחליף ראוי לניהול חשבון בבנק מסחרי לחלק ניכר מהאוכלוסייה.
הטיוטה מפרטת את הפעילויות והצעדים הנדרשים מצד מי שמבקשים להקים אגודה בנקאית, ואת האופן בו ילווה הפיקוח על הבנקים את תהליך ההקמה של האגודה, עד לקבלת רישיון לעיסוק בבנקאות. על פי לוח הזמנים המוערך המפורט בטיוטה, משך הזמן מהפניה הראשונה אל הפיקוח על הבנקים ועד לקבלת הרישיון עשוי לעמוד על כשנתיים.

הטיוטה קובעת, שבעלי מניות החברות באגודה בנקאית, בהיותה מוסד פיננסי שיתופי, הם בעלי החשבונות עצמם, והם אלו שבוחרים את דירקטוריון האגודה. בכל אגודה בנקאית ייקבעו כללים שיגדירו את הזכויות והתנאים לחברות בה, בכפוף לדרישות החוק ובהתבסס על מכנה משותף בין החברים, ורק חבר האגודה יוכל לנהל בה חשבון.

אגודות בנקאיות יפעלו על פי אוריינטציה חברתית, ויציבו לעצמן כיעד את שיפור רווחתם של חבריהן. הרווחים יושקעו בשיפור השירותים לחברים, על מנת להבטיח את רווחתם, ובצמיחה של האגודות עצמן.
הקמה של אגודות בנקאיות עשויה לתרום להגברת התחרות במערכת הבנקאית שכן מבנה העלויות המצומצם שלהן, והאופי החברתי שלהן, יובילו לכך שהשירותים לחבריהן יינתנו בתנאים טובים יחסית. אגודות אלו עשויות למשוך קהל לקוחות אטרקטיבי, ובכך להוביל בעקיפין לשיפור התנאים במערכת הבנקאית לאותה קבוצת התייחסות.

במטרה להבטיח את יציבותן של אגודות בנקאיות, ועל מנת להימנע מהנזק האפשרי של נפילת "שחקנים חדשים" שיגבירו את התחרות לזמן קצר, אך לא ישרדו לאורך זמן, נקבעו דרישות יציבותיות שיוטלו על אגודות בנקאיות, כמפורט בטיוטה, לרבות:

  • הון התחלתי בסכום שלא יפחת מ- 75 מיליוני ש"ח;
  • גיבוש תכנית עסקית, המפרטת כיצד מתכננת האגודה לשרת את הצרכים של החברים המיועדים, בהתאם למאפייניהם. התכנית העסקית, כולל המספר המזערי של חברי האגודה, תוגש לאישור הפיקוח על הבנקים;
  • דרישות לגבי מערכות המחשוב והתפעול.

המפקח על הבנקים, דוד זקן: "במקביל לצעדים רבים בהם נקטנו בשנים האחרונות להסרת חסמים, אשר הקשו על התפתחות התחרותיות במערכת הבנקאות, חשוב מאוד ליצור גם את התנאים שיאפשרו כניסה של שחקנים חדשים לשוק. המסמך שאנו מפרסמים היום יקל על אגודות בנקאיות פוטנציאליות לעבור את התהליך, ולהתחיל לפעול כגוף בנקאי שיתופי. בו בזמן, נקפיד על כך שהאגודות יתאפיינו ביציבות הנדרשת מגורם המנהל כספי ציבור".