הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים הוגש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת

להודעה במלואה​

v   נמשכת הירידה בעלות החודשית של ניהול חשבון עו"ש, גם בניכוי שירות המסלולים.
v   העלות החודשית בשימוש בכרטיס אשראי נותרה יציבה.
v   ההכנסה הממוצעת מעמלות המיוחסת בדוחות הכספיים של הבנקים לחשבון של משק בית בתחום פעילות בנקאות ופיננסיים עומדת על סך של כ-28 ש"ח לחודש.
v   נכון ל-31.5.2015, כ-200 אלף לקוחות הצטרפו לשירות המסלולים. הפיקוח על הבנקים נוקט בצעדים על מנת להגביר את מודעות הלקוחות לשירות זה ולכדאיותו. הפיקוח על הבנקים קורא לציבור הלקוחות להיעזר בהשוואות המוצגות בפרסום זה, במחשבונים (לרבות במחשבון המסלולים), בטיפים לחסכון, ובהשוואות הנוספות המצויים באתר האינטרנט של בנק ישראל, וזאת לצורך בדיקת התנאים המוצעים בבנקים השונים, ולצורך קבלת החלטות לגבי הבנק הכדאי ביותר עבורם לניהול חשבון עו"ש ותיק ניירות ערך.
v   בחודשים האחרונים נכנסו לתוקף מספר הוראות שהביאו להפחתה נוספת בעמלות, להגברת השקיפות ולשיפור מצבו של הצרכן הבנקאי.
 
המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן, הגיש היום, 16 ביולי, 2015, לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו על ידם במחצית השנייה של שנת 2014, וכן מציג נתונים המתקבלים מדוחות כספיים לשנת 2014, לפי מגזרי הפעילות השונים.
 
עיקרי הדוח:
עלות חודשית ממוצעת לשירותים נפוצים בחשבון עו"ש
§         במחצית השנייה של שנת 2014, העלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש למשקי בית במערכת הבנקאית[1], על פי פרופיל פעילות אחיד[2], הסתכמה בכ-12.8 ש"ח, בהשוואה לסך של כ-13.0 ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2014.
§         השוואה על-פי פרופיל הפעילות האחיד בחשבון עובר ושב (פעולות על ידי פקיד ופעולות בערוץ ישיר) מעלה כי קיימת שונות גבוהה בין הבנקים:
·         בכלל המערכת הבנקאית, בבנק ירושלים עלות ניהול החשבון היא הזולה ביותר בפער משמעותי מיתר הבנקים (עלות חודשית של כ- 0.3 ש"ח), ולעומתו בבנקים: מרכנתיל וערבי-ישראלי העלות הגבוהה ביותר (עלות חודשית של כ-20.0 ש"ח וכ-16.8 ש"ח, בהתאמה).
·         מבין חמשת הבנקים הגדולים, בבנק הפועלים עלות ניהול החשבון היא הזולה ביותר (עלות חודשית של כ-12.0 ש"ח), ולעומתו בבנק הבינלאומי העלות הגבוהה ביותר (עלות חודשית של כ-16.2 ש"ח).
 
הוצאה חודשית ממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש נפוצים
§         במחצית השנייה של שנת 2014, ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש נפוצים של משקי בית[3] במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ-11.2 ש"ח, בהשוואה לסך של כ-12.5 ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2014[4].
בהשוואה בין הבנקים:
·         בכלל המערכת הבנקאית, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון בבנק ירושלים היא הזולה ביותר (כ- 0.7 ש"ח)[5]  ובבנק פאג"י היא היקרה ביותר (כ- 22.5 ש"ח).
·         מבין חמשת הבנקים הגדולים, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון הזולה ביותר נמצאה בבנק דיסקונט (כ- 11.0 ש"ח), והיקרה ביותר - בבנק הבינלאומי (כ- 14.3 ש"ח).
 
הוצאה חודשית ממוצעת בפועל עבור החזקת כרטיס אשראי
§         במחצית השנייה של שנת 2014, ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של החזקת כרטיס אשראי[6] (מסוג - מקומי, בינלאומי וזהב) במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ-7.4 ש"ח, בדומה למחצית הראשונה של שנת 2014.
§         בהתייחס לעמלה בפועל בגין החזקת כרטיס אשראי, קיימת שונות גבוהה בין החברות: בעלות החודשית הממוצעת לכרטיס בגין כרטיסים מסוג מקומי, בינלאומי וזהב – ישראכרט היא הזולה ביותר (כ- 5.9 ש"ח) , ואילו כ.א.ל. היא היקרה ביותר (כ- 9.5 ש"ח).
 
השוואת שיעורי עמלות בגין פעילות בניירות ערך הנסחרים בישראל
§         השוואה של המחיר בפועל בהשוואה לתעריף השירות, בכל אחד מהבנקים, בנפרד, מעלה כי בכל אחת מהקטגוריות, כי המחיר שנגבה בפועל נמוך מהמחיר התעריפי.
§         ככל ששווי תיק ניירות הערך שמנהל הלקוח גבוה יותר, כך שיעור העמלה שנגבה בפועל, ככלל, נמוך יותר, הן בעמלת קניה ומכירה והן בדמי ניהול ניירות ערך (פירוט ראה עמודים 15 – 16).

הכנסות מעמלות לפי מגזרי פעילות על פי דוחות כספיים מאוחדים:
מנתוני הדוחות הכספיים המאוחדים של הבנקים לשנת 2014[7], עולה כי ההכנסה השנתית של מערכת הבנקאות מעמלות[8], המיוחסת למגזרי הפעילות משקי בית ובנקאות פרטית בישראל הסתכמה בכ-7.6 מיליארדי ש"ח. מתוך סכום זה: כ-2.3 מיליארדי ש"ח בגין פעילות בנקאות ופיננסיים, כך שההכנסה החודשית הממוצעת מעמלות המיוחסת לחשבון[9] עומדת על סך של כ-28 ש"ח לחודש. פעילות בנקאות ופיננסים כוללת, בנוסף לשירותים הנפוצים בחשבון עו"ש, בין היתר, את השירותים הבאים: פנקס שיקים, שיק בנקאי, החזרת חיוב מסיבת אכ"מ, טיפול במזומנים על ידי פקיד, העברה במערכת זה"ב, הודעות, הפקת דוחות ומסמכים לבקשת לקוח, איתור חשבונות, איתור מסמכים, קבלת מידע בתקשורת, עמלת חליפין, הפרשי שער, הפקדת שיקים במט"ח, גביית שיקים במט"ח, גביית שיקים במטבע חוץ, העברות מטבע חוץ בארץ ולחו"ל ועוד; כ-2.6 מיליארדי ש"ח בגין פעילות בכרטיסי האשראי, כך שההכנסה החודשית הממוצעת מעמלות המיוחסת לכרטיס אשראי הסתכמה בכ-27 ש"ח לחודש[10]. פעילות כרטיסי אשראי המיוחסת למשקי בית ובנקאות פרטית כוללת גם הכנסות בגין עמלת סליקה ובגין עמלה צולבת. הכנסה המיוחסת במישרין לפעילות בכרטיסי אשראי (הכוללת בין היתר, את הכנסות מהשירותים הבאים: דמי כרטיס, טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה, פירעון מידי של עסקאות, עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל) מוערכת בכ-17 ש"ח; כ-2.3 מיליארדי ש"ח בגין פעילות בשוק ההון[11]; וכ-0.4 מיליארדי ש"ח בגין משכנתאות ונדל"ן.


[1] למעט יובנק.
[2] פרופיל פעילות אחיד לחודש של חשבון משק בית פעיל, מתבסס על 10 פעולות בערוץ ישיר ו-0.7 פעולות על ידי פקיד, ללא השלמה לעמלה מינימאלית. נתון זה מבוסס על חשבונות שאינם משויכים לשירות המסלולים וכן על פעולות בחריגה בחשבונות המשויכים לשירות המסלולים.
[3] הוצאה חודשית ממוצעת בגין שירותי חשבון עו"ש נפוצים של משקי בית מחושבת כסך ההכנסות מפעולות על ידי פקיד, פעולות בערוץ ישיר, מסלול בסיסי, מסלול מורחב, השלמה לעמלה מינימלית והקצאת אשראי ביחס למספר חשבונות עו"ש.
[4] הירידה בעיקר מיוחסת להפחתה בעמלת המינימום בניהול חשבון, מסכום מצטבר של שתי פעולות פקיד לסכום עמלת פקיד אחת בלבד, כתוצאה מתיקון בכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח-2008, אשר נכנסה לתוקף בתאריך 1.4.2014.
[5] ביום 01.04.2014 הופחתו בבנק ירושלים התעריפים של עמלת פעולה על ידי פקיד ועמלת ערוץ ישיר לסכום אפס. הגבייה בפועל (בסך כ- 0.3 ש"ח) מתייחסת לרבעון הראשון של שנת 2014.
[6] החזקת כרטיס אשראי מחושבת על פי הכנסה מדמי כרטיס מסוג מקומי, בינלאומי וזהב, ביחס למספר הכרטיסים.
[7] דוחות מאוחדים של הקבוצות הבנקאיות הבאות: לאומי, הפועלים, דיסקונט, מזרחי הבינלאומי, אגוד וירושלים.
[8] עמלות והכנסות אחרות שאינן מריבית.
[9] בשנת 2014, נוהלו בממוצע כ-6.9 מיליוני חשבונות במגזרי הפעילות משקי בית ובנקאות פרטית.
[10] בשנת 2014, היו בממוצע כ-7.9 מיליוני כרטיסי אשראי.
[11] פעילות שוק ההון כוללת, בין היתר, את השירותים הבאים: קניה ומכירה של ניירות ערך הנסחרים בארץ ובחוץ לארץ, קניה ומכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף, קניה ומכירה של חוזים אחידים במעו"ף, דמי ניהול פיקדון ניירות ערך, המרת אגרות חוב ומימוש אופציות, הכנסות המיוחסות למגזרים הללו (לדוגמא עמלת הפצת מוצרים פיננסיים), ועוד.