סקירת המפקח על הבנקים למחצית הראשונה של שנת 2022

בנק ישראל מפרסם היום את סקירת מערכת הבנקאות בישראל למחצית הראשונה של שנת 2022. הכלכלה העולמית לרבות המערכות הפיננסיות מתמודדות עם שורת אתגרים שהתעוררו לאחר משבר הקורונה, ושהתעצמו בעקבות מלחמת רוסיה – אוקראינה. השיבושים בשרשראות האספקה, הביאו לעליית מחירי הסחורות בכל העולם, והאינפלציה החלה לעלות לרמות שלא נראו בעשור האחרון. בתגובה לעליית סביבת האינפלציה, בנקים מרכזיים בעולם, ובזה גם בנק ישראל, החלו תהליך של צמצום הדרגתי במדיניות המוניטרית והעלאת הריביות.

תוצאות הבנקים כפי שמשתקפות בדו"חות הכספיים מציגים תמונת מצב חיובית – תשואות להון גבוהות, שיפור ביחסי היעילות, יחסי הון ונזילות נאותים, צמיחה בפעילות ואיכות אשראי טובה. עליית הריבית והאינפלציה מטיבה עם הבנקים בטווח הקצר, נוכח עליה בהכנסות הריבית, מה שהשפיע בין היתר על התשואה להון שרשמה מערכת הבנקאות בתום המחצית הראשונה לשנת 2022 ועמדה על 15.8%. עם זאת, במבט צופה פני עתיד, ישנה אי-ודאות לגבי המשך ההתפתחויות הכלכליות, שעלולות להשפיע לרעה בהמשך גם על רווחיות מערכת הבנקאות בשל חשש לפגיעה באיכות האשראי נוכח פגיעה ביכולת הלווים להמשיך ולעמוד בהחזרי הלוואותיהם. על רקע האמור, נדגיש כי כלל הבנקים במערכת שומרים על יחסי הון גבוהים מדרישות ההון המזעריות שקבע הפיקוח על הבנקים.

בצד חסכונות הציבור, עליית ריבית בנק ישראל תורגמה גם לעליה מסויימת בריבית על פיקדונות הציבור, עליה המסבירה בחלקה את בחירת משקי הבית בתקופה זו להעביר חלק הולך וגדל מכספיהם שהופקדו בחשבונות העו"ש (שאינם נושאי ריבית), לפיקדונות הנושאי ריבית. משכך, ובהמשך לרפורמות השונות שהוביל בנק ישראל בתקופה האחרונה במטרה להגביר את השקיפות ולחזק את כוחו של הלקוח, החל בנק ישראל לפרסם את שיעורי הריבית המשולמים בפועל על-ידי כל אחד מהבנקים בעד פיקדונות שקליים, ואת שיעור הריבית על אשראי לזמן קצוב בריבית משתנה למשקי הבית, זאת כדי לתת ללקוחות כלי פשוט שיסייע להם להעריך את כדאיות התנאים המוצעים להם בבנקים השונים. נדגיש, כי התנהלות פיננסית נבונה של משקי הבית, בה בחינת המוצרים המתאימים להם והשוואת הצעות ומחירים, יש בה בכדי להגדיל את כוח המיקוח שלהם ובכך לשפר גם את הריבית על פיקדונותיהם. (הרחבה על נושא זה מצויה בתיבה יעודית בסקירה).​


מרכז איורים סקירה חצי שנתית 2022.xlsxמרכז איורים סקירה חצי שנתית 2022.xlsx