המפקח על הבנקים מורה לתאגידים הבנקאיים להיערך ליישום הוראות ה-FATCA

להודעה זו כמסמך Word

ביום 18 במרץ 2010 נקבעו על ידי ממשלת ארה"ב הוראות ה-FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act), במסגרת החוק המכונה HIRE Act[1], וזאת כחלק מהמאבק האמריקאי בתופעת ההתחמקות מתשלום מס באמצעות פתיחת חשבונות מחוץ לארה"ב. ביום 17 בינואר 2013 התקין משרד האוצר האמריקאי תקנות ליישום הוראות החוק. מועד התחילה של ההוראות נקבע ליום 1 ביולי 2014. במסגרת ההוראות, מוסדות פיננסיים (כגון בנקים) הפועלים מחוץ לארה"ב נדרשים לדווח לרשויות בארה"ב על חשבונות של לקוחות אמריקאים, ולהטיל סנקציות (כגון ניכוי במקור על תשלומים המגיעים ללקוח) על לקוחות שלא ישתפו פעולה עם המוסד הפיננסי. מוסד פיננסי שלא ישתף פעולה עם הרשויות בארה"ב, יהיה נתון בפני עצמו לסנקציות שונות, ובפרט לניכוי במקור בגובה 30% מתשלומים שמקורם בארה"ב.   

ממשלת ארה"ב מציעה למדינות המעוניינות בכך לחתום על הסכם בין-ממשלתי ליישום הוראות ה- FATCA, אשר מאפשר הקלות ממשיות ביישום ההוראות, ובפרט בנושא הטלת סנקציות על לקוחות שאינם משתפים פעולה. הליך החתימה על הסכם כאמור עם ממשלת ישראל טרם הושלם. נוכח ההשלכות האפשריות על המערכת הבנקאית המקומית, בנק ישראל פרסם היום טיוטה המנחה את התאגידים הבנקאיים להיערך ליישום הוראות ה- FATCA, בין אם עד ליום 1 ביולי 2014 ייחתם הסכם בין-ממשלתי כאמור ובין אם לאו. בפרט, הונחו התאגידים הבנקאיים בנושאים הבאים:

  1. הליכי ממשל תאגידי (מינוי אחראי, הקמת צוות עבודה, קביעת מדיניות ונהלים, דיווחים להנהלה ולדירקטוריון).

  2. בחינת הצורך ברישום ובחתימה על הסכם מול הרשויות בארה"ב, בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהוראות.

  3. אופן ההתנהלות מול לקוחות, ובפרט האפשרות לסרב להעניק שירותים בנקאיים ללקוח אשר אינו משתף פעולה עם התאגיד הבנקאי באופן הנדרש ליישום ההוראות.

 

[1] ההוראות הוסדרו ב- Hiring Incentive to Restore Employment Act of 2010 Pub. L. 111-147 (H.R. 2847). ומהוות תיקון ל- Internal Revenue Code.