הוועדה המוניטרית החליטה ב-16 באפריל 2018 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%לדברי הנגידה בתדרוך העיתונאים ​

  • סביבת האינפלציה מוסיפה להיות נמוכה מהיעד, אם כי ממשיכה להסתמן בה עלייה מסויימת. בפברואר ובמרץ המדד עלה בשיעור מעט גבוה מהחזוי, אך הציפיות ומרבית התחזיות לשנה נמוכות מהיעד, בעוד הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים מעוגנות בתוכו.
  • על פי האינדיקטורים לפעילות ניתן להעריך שברבעון הראשון המשק המשיך לצמוח בקצב נאה, וייתכן שאף בקצב גבוה מהפוטנציאלי. היצוא צומח בהובלת יצוא השירותים. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ונמשכת מגמת הירידה בשיעור האבטלה. השכר הוסיף לעלות אם כי קצב עלייתו נמוך מבעבר.
  • הנתונים והתחזיות לגבי הכלכלה העולמית מצביעים על התבססות השיפור, אך מסתמנת ירידה במומנטום, וגוברים הסיכונים להמשך הצמיחה: התגברו החששות ל"מלחמת סחר" וגברו הסיכונים הגיאו-פוליטיים. ה-Fed העלה את הריבית, כצפוי, וצפוי להעלות אותה עוד פעמיים השנה.
  • מאז החלטת הריבית האחרונה לא חל שינוי משמעותי בשער החליפין: בתחילת התקופה התחזק השקל בכ-2% במונחי השער הנומינלי האפקטיבי, ולאחר מכן חל פיחות בשיעור דומה.
  • הנתונים משוק הדיור ממשיכים להצביע על האטה בפעילות; נמשכת הירידה במספר העסקאות ובחמשת החודשים האחרונים ירדו מחירי הדירות ב-2.4%. במקביל נרשמה ירידה משמעותית בהתחלות הבנייה.

 

בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

 

לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה

לנתונים בקובץ אקסל​​

 

סביבת האינפלציה מוסיפה להיות נמוכה מהיעד, אם כי מסתמנת בה עלייה מסויימת. מדד המחירים לצרכן עלה בפברואר ובמרץ בשיעור מעט גבוה מהתחזיות (איור 1 בקובץ הנתונים המצורף), וב-12 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה של 0.2%. אינפלציית המוצרים הבלתי סחירים ממשיכה לרדת, בעוד האינפלציה בסחירים הולכת ונהיית פחות שלילית (איור 3). מאז החלטת הריבית האחרונה ניכרת מגמה מעורבת בציפיות האינפלציה לשנה מהמקורות השונים, אך כולן עדיין נמוכות מהיעד (איור 4). בציפיות משוק ההון לטווחים הבינוניים נרשמה יציבות (איור 5): הציפיות פורוורד לשנה השנייה מצויות מעט מעל הגבול התחתון של היעד, והציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים מעוגנות בתוך היעד. מאז החלטת הריבית האחרונה לא חל שינוי משמעותי בשער החליפין: בתחילת התקופה התחזק השקל בכ-2%, ולאחר מכן חל פיחות בשיעור דומה (איור 6).

מאז החלטת הריבית הקודמת ירדו תשואות האג"ח הממשלתיות בארץ ובעולם, ונרשמה יציבות בפער בין התשואה הנומינלית ל-10 שנים על אג"ח של ממשלת ישראל לבין התשואה המקבילה בארה"ב (איור 7). המרווחים בין התשואות הריאליות על האג"ח התאגידיות לתשואות המקבילות על האג"ח הממשלתיות הוסיפו לעלות במתינות, אך הם עדיין נמוכים מאוד (איור 8).

הפעילות הכלכלית מוסיפה להתרחב בקצב נאה, וייתכן שהוא אף גבוה מקצב הצמיחה הפוטנציאלית (איור 12): על פי האומדן השני לנתוני החשבונאות הלאומית לרבעון הרביעי, המשק צמח ברבעון האחרון של 2017 ב-4.1% (נתונים מנוכי עונתיות במונחים שנתיים). לפי האינדיקטורים לפעילות בחודשים האחרונים ניתן להעריך כי ברבעון הראשון של 2018 הוא צמח בקצב דומה. על כך מעידים למשל העובדה שהמדד המשולב עלה במרץ ב-0.4% (איור 13)  והממצאים הראשוניים של סקר החברות (איור 14). יצוא השירותים מוביל את צמיחת היצוא, אך נרשם גם שיפור קל ביצוא הסחורות. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק: שיעור האבטלה נותר בשפל ושיעורי ההשתתפות והתעסוקה נותרו ברמות שיא (איור 15), השכר הוסיף לעלות אם כי קצב עלייתו התמתן בחודשים האחרונים (איור 16), ויחס המשרות הפנויות למספר המובטלים גבוה אם כי קצב העלייה של שיעור המשרות הפנויות מתמתן.

הנתונים משוק הדיור ממשיכים להצביע על האטה בפעילות: עליית מחירי הדירות נבלמה, ונרשמה אף ירידה של 2.4% במחירי הדירות בחמשת החודשים האחרונים שלגביהם התפרסמו נתונים (איור 9); היקף העסקאות ממשיך לרדת, במיוחד בקרב משפרי דיור. במהלך 2017 ירדו התחלות הבנייה וגמר הבנייה, אם כי במחצית השנייה של השנה גדלו היתרי הבנייה (איור 10); קצב נטילת המשכנתאות עלה קלות לאחר ירידה מתמשכת תוך המשך ירידה קלה בריבית (איור 11).

הנתונים לגבי הכלכלה העולמית מצביעים על התבססות השיפור, וה-OECD עדכן כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה עבור המשקים העיקריים, בעיקר על רקע ההרחבה הפיסקלית בארה"ב והמשך הגידול בביקושים בעולם (איור 17). עם זאת, מדדים שונים מצביעים על היחלשות המומנטום, חוסר ודאות ועלייה בסיכונים. התגברו החששות ל"מלחמת סחר", אם כי לצעדים שננקטו עד כה  יש השפעה מוגבלת, ומסתמן שהצדדים מנסים להגיע להסדרים; כמו כן גבר המתח הגאופוליטי. הידוק התנאים הפיננסיים בארה"ב מהווה סיכון נוסף לכלכלה הגלובלית. בשוקי המניות נרשמו ירידות שערים תוך תנודתיות גבוהה (איור 22). מרבית הבנקים המרכזיים העיקריים מוסיפים לנקוט מדיניות מוניטרית מרחיבה, ובתקופה הנסקרת עלתה האינפלציה קלות אך עדיין נותרה מתחת ליעדיהם (איור 21). המשק האמריקאי מצוי בקרבת תעסוקה מלאה וצפוי להמשיך לצמוח בקצב נאה, על רקע המדיניות הפיסקלית המרחיבה עליה החליט הממשל בחודשים האחרונים, שצפויה גם להוביל לעלייה בגירעון ובחוב. ה-Fed העלה כצפוי את הריבית ב-25 נ.ב בהחלטתו האחרונה והוא צפוי להעלותה עוד פעמיים במהלך 2018. בגוש האירו נמשך קצב הצמיחה המהיר יחסית; ה-ECB הותיר על כנה את המדיניות המוניטרית המרחיבה. התרחבות הכלכלה ביפן נמשכת זה הרבעון התשיעי ברציפות. שיפור בפעילות הכלכלית נרשם גם במשקים מתעוררים, אך סין מושפעת במיוחד מאי-הוודאות לגבי "מלחמת הסחר". מחיר הנפט שב לעלות, על רקע עליה בביקושים ובסיכון הגיאופוליטי (איור 23).

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-30/04/2018. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-28/5/2018, בשעה 16:00.