הפיקוח על הבנקים מפרסם טיוטת הוראה שתאפשר לבנקים לבצע רכישה עצמית של ניירות ערך שהונפקו על ידם


הפיקוח על הבנקים מפרסם היום טיוטה לעדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 332 בנושא "רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים", לפיה בנקים יוכלו לבצע רכישה עצמית של ניירות ערך שהונפקו על ידם, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים. עד כה, ההוראה אסרה על בנקים לבצע רכישה עצמית למעט במקרים חריגים, בשעה שחוק החברות בישראל מאפשר פעולה זו לחברות ציבוריות.

 

רכישה עצמית היא פעולה בה תאגיד רוכש מניות שהונפקו על ידו, ובכך מקטין את כמות המניות המוחזקת בידי הציבור. לרכישה עצמית ולחלוקת דיבידנד השפעה דומה על הון התאגיד, אולם בשונה מדיבידנד, רכישה עצמית היא פעולה נקודתית שאינה מהווה מעין התחייבות קבועה לטווח ארוך של התאגיד כלפי בעלי המניות. בכך, רכישה עצמית נותנת מענה נקודתי לעודפי הון שנצברו תוך שמירה על יעדי ההון ומדיניות הדיבידנד של הבנק.

 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "החלטנו לעדכן את הוראת הפיקוח על הבנקים בנושא לאחר  שהבנקים בישראל הגיעו ליעדי הלימות ההון שקבענו ואף מעבר להם, ולנוכח העובדה שרכישה עצמית של מניות בקרב בנקים מקובלת בעולם. אנו ערים לכך שמשקיעים רבים רואים חשיבות במתן אפשרות לחברה לרכוש את מניותיה, כאמצעי המהווה תחליף לחלוקת דיבידנד. על רקע השינוי הבנקים יוכלו לעשות שימוש ברווחיהם בצורה מגוונת יותר- למתן אשראי והרחבת הפעילות, לחלוקת דיבידנד ולרכישה עצמית של מניות."

 

טיוטת ההוראה קובעת את התנאים בהתקיימם יוכלו תאגידים בנקאיים לבצע רכישה עצמית של ניירות ערך שהונפקו על ידם. התנאים שנקבעו בהוראה לביצוע רכישה עצמית מקובלים בעולם ומבוססים על הנחיות שהוטמעו מזה מספר שנים במדינות שונות. בין היתר נקבע כי:

  • נדרש אישור הפיקוח על הבנקים לביצוע הרכישה, בהתבסס על תכנית רכישה שהציג הבנק.
  • היקף הרכישה בכל תכנית לא יעלה על 5% מהון המניות המונפק והנפרע של התאגיד הבנקאי.
  • התאגיד הבנקאי יפעל על פי מנגנון הגנת נמל מבטחים שפרסמה הרשות לניירות ערך[1] או מנגנון שקול אחר שיבטיח לו הגנה משפטית מפני טענת שימוש במידע פנים.
  • ההצעה לרכישה לא תופנה לקבוצה מסוימת של בעלי מניות (למעט אם מדובר בבעל מניות שהוא לקוח כשיר, כהגדרתו בהוראה).
  • תכנית הרכישה תאושר על ידי דירקטוריון הבנק.

 

כמו כן, עודכנו המגבלות הקיימות על מתן אשראי המובטח במניות הבנק, על מנת להקל על פעילות לקוחות התאגיד הבנקאי בשוק ההון, לרבות פעילות במדדי מניות שבגינה מתקבלות מניות הבנק כביטחונות.[1] עמדה משפטית של רשות ניירות ערך המפרטת את התנאים אשר קיומם יהווה הגנת "נמל מבטחים" (safe harbor)  לעניין השימוש במידע פנים בעת רכישה עצמית (עמדה משפטית 199-8 מיום 26.7.10). 

​​