צעדים להבטחת כושר התחרות של חברות כרטיסי האשראי שעתידות להיפרד מהבנקים

בנק ישראל הנחה את בנק הפועלים ובנק לאומי לערוך שינויים בהרכב הדירקטוריון של שתי חברות כרטיסי האשראי שיופרדו מהם, ישראכרט ולאומי קארד,  על רקע הצעת החוק המתגבשת, להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות.
 
בנק ישראל יפעל לאורך תהליך ההפרדה ולאחריו כדי שחברות כרטיסי האשראי  שיופרדו מהבנקים יהיו גורם תחרותי משמעותי. תקופת המעבר עד להפרדת החברות יוצרת פוטנציאל לניגודי עניינים מובנים בין הבנקים לחברות שיופרדו, ואלו עשויים להעמיד במצב בעייתי את הדירקטורים בחברות כרטיסי האשראי המכהנים גם כנושאי משרה בכירים בחברות האם. מטרת ההנחיות לעניין ביצוע שינויים בהרכב הדירקטוריון, היא לצמצם פוטנציאל זה. 
 
בהתאם לכך, עד ל- 31.3.2017 ינקטו הבנקים בצעדים הבאים:
·         יו"ר הדירקטוריון לא יהיה אחד מעובדי הבנק או נושאי המשרה בו.
·          הדירקטורים מטעם הבנק בחברת כרטיסי האשראי לא יהיו חברי הנהלת הבנק או נושאי משרה בו.
·         הדירקטורים מטעם הבנק לא יהיו מתחום קביעת האסטרטגיה או ניהול הפעילות העסקית של הבנק.
·          הרכב הדירקטוריון בחברת כרטיסי האשראי יהיה כזה שלא יהיה בו רוב של דירקטורים מטעם הבנק.