צעדים להגברת התחרות בשוק הסליקה ולעידוד הכניסה של גופים חדשים לבעלות על סולקים וחברות כרטיסי אשראי

הפיקוח על הבנקים מפרסם טיוטות עדכון מדיניות רישוי סולקים, ועדכון קריטריונים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בסולק. עדכוני מדיניות אלו יאפשרו את הגברת התחרות בתחום הסליקה, וייצרו סביבה שתעודד כניסה של גופים חדשים לבעלות על חברות כרטיסי האשראי.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "הפיקוח על הבנקים נוקט בצעדים להגברת התחרות בתחום  כרטיסי החיוב ובתחום האשראי. המהלך הנוכחי יאפשר לגורמים נוספים מהארץ ומחו"ל להיכנס לשוק הסליקה וכרטיסי האשראי, לטובת משקי הבית ובתי העסק הקטנים והבינוניים. בנוסף, השינויים שפרסמנו היום ואלה המתוכננים יובילו ליצירה של "מדרגה" פיקוחית חדשה בתוך הפיקוח על הבנקים, מקלה יותר לעומת הבנקים, שתכלול גופים פיננסיים שאינם מגייסי פיקדונות אולם הנם בעלי חשיבות מערכתית ליציבות המערכת הפיננסית והמשק כולו".
 
הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם היום טיוטות בנושא עדכון והקלה של מדיניות רישוי של סולק ועדכון לקריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בסולק. צעד זה נועד לעודד כניסת שחקנים נוספים לפעילות הסליקה ולתמוך בתחרות בתחום כרטיסי האשראי. המדיניות החדשה, לאחר כניסתה לתוקף, תשמש לבחינת מתן רישיון לסולקים חדשים ולמתן היתר שליטה בסולקים חדשים, שאינם חברות כרטיסי אשראי. כידוע, הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים בוחנת את הפרדת חברות כרטיסי אשראי מהבנקים. הקריטריונים שנקבעו ישמשו לבחינה ואישור של משקיעים שיביעו עניין לרכוש את חברות כרטיסי האשראי, אם וכאשר תתקבל החלטה, שתעוגן בחקיקה, לחייב את הפרדתן מהבנקים. המדיניות החדשה נידונה בוועדת רישיונות, המייעצת לנגידה ולמפקחת על הבנקים, וקיבלה את תמיכתה.
 
סעיף 36י' לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981  קובע חובת רישוי לסולקים. בנוסף, סעיף 36יא1 לחוק קובע כי המבקש לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בסולק חייב בהיתר מנגיד בנק ישראל. מסמכי המדיניות המעודכנים יהוו כאמור קווים מנחים לפיקוח על הבנקים ולנגידה בבחינת בקשות לרישוי סולקים חדשים ובבחינת בקשות למתן היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בסולק או חברת כרטיסי אשראי.
 
עדכון המדיניות הפיקוחית בוצע על רקע הניסיון שנצבר בתהליכי הרישוי והפיקוח, כמו גם בחינה מחדש של הערכת הסיכונים להם חשופים סולקים. הבסיס לשינויים ולהקלות הנו העובדה שפעילות סליקה מייצרת סיכונים מופחתים ביחס לסיכונים של פעילות בנקאית מלאה, לנוכח העובדה שסולק אינו רשאי לגייס פיקדונות מהציבור.
בטיוטות שפורסמו היום נכללו שינויי מדיניות  המייעלים את תהליך הרישוי ומקלים באופן משמעותי את הדרישות ממבקש רישיון סליקה. בפרט,

1.       לצורך הקלה על כניסת סולקים חדשים:

v      יתאפשר למבקש הרישיון לקבל "מכתב נוחות" מבנק ישראל לפני מתן הרישיון, כך שיוכל לקדם את תהליכי קבלת האישורים הנדרשים מול הארגונים הבינלאומיים ויוכל להתחבר למערכת כרטיסי החיוב המקומית, במקביל להשלמת תהליך הרישוי.
v      בוצע מהלך להסרת חסם טכנולוגי בהתחברות למערכת כרטיסי חיוב: כך, תינתן האפשרות לסולק החדש, לאחר קבלת רישיון מבנק ישראל, להתחבר למערכת כרטיסי החיוב על בסיס הסכם שיחתום עם סולק קיים, אשר יארח את הסולק החדש על התשתיות שלו (במתכונת של מאגד). האירוח יינתן לתקופת זמן מוגבלת (לדוגמא, עד לקבלת האישורים הנדרשים מהארגונים הבינלאומיים לצורך סליקה עצמאית של מותגיהם, עד למעבר חלק משמעותי מפעילות הסליקה בישראל למערכת כרטיסי החיוב החדשה ("אשראית EMV") וכד').

2.       לעניין מבנה הבעלות של סולק או חברת כרטיסי אשראי הוגדר במדיניות החדשה כי:

v      גודל גרעין השליטה והאינטרס ההוני יופחתו משמעותית ביחס למדיניות שהיתה נהוגה עד כה. כך, גודל גרעין השליטה המינימאלי הנדרש יופחת מ- 50.1% ל- 20% (מאמצעי השליטה בסולק) לסולק גדול ו- 25% לסולק אחר;
v      דרישת "החוסן הפיננסי" מהשולט בסולק תוקל, כך שהחוסן הפיננסי הנדרש משולט כנגד האינטרס ההוני יורד מ 250% ל- 150%.
v      נקבע כי תתאפשר החזקת אמצעי השליטה בסולק, במישרין ובעקיפין, באמצעות תאגידים מסוימים שבעבר נאסר עליהם להשתתף ב"שרשרת השליטה". כך לדוגמא, חברה ריאלית או "קרנות השקעה" יוכלו להרכיב גרעין שליטה בסולק. עם זאת, הובהר במדיניות המעודכנת כי גוף מוסדי שהנו גוף פיננסי משמעותי, (כהגדרתו בחוק לקידום תחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד – 2013), לא יוכלו לשלוט בסולק שהוגדר כגוף פיננסי משמעותי, לרבות חברת כרטיסי אשראי. בנוסף, לא יוכל לשלוט גם גוף ריאלי משמעותי בחברות כרטיסי האשראי הקיימות, שהוגדרו כגוף פיננסי משמעותי. מעבר לאמור, כל החזקה מוצעת תיבחן לגופה, בהתאם לקריטריונים שפורטו.
 
בכוונת הפיקוח על הבנקים לאפשר ביזור גרעין שליטה בסולק. כך, הבעלות על סולק או חברת כרטיסי האשראי תוכל להיות מבוזרת לחלוטין או בעלות במבנה של גרעין שליטה. לצורך כך נדרשים תיקוני חקיקה, אשר יחילו הסדרים דומים לאלו החלים ביחס לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה.
 
נוסף על הקלות אלו, בכוונת הפיקוח על הבנקים לבצע במהלך שנת 2016 התאמה בתחולת הוראות ניהול בנקאי תקין, תוך הקלת הנטל הרגולטורי על סולקים, לנוכח הייחודיות של גופים אלו והסיכון הנמוך יותר בפעילותם בהשוואה לבנקים. ההתאמה תבוצע ביחס להוראות חדשות וגם ביחס למלאי הוראות ניהול בנקאי תקין הקיים כיום. בין היתר, הפיקוח על הבנקים בוחן הקלה בדרישות ההון מסולק.
 
את הטיוטה ניתן למצוא באתר בנק ישראל. גופים העוסקים בתחום והציבור הרחב מוזמנים להגיש הערות עד ליום 15.12.15, כמפורט בטיוטה.